Statut spółki

Tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu uchwalone przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 

Statut Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Spółka działa pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Założycielami Spółki są:

 1. Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, ulica Wspólna 30;
 2. Akademia Rolnicza w Lublinie, ulica Akademicka 13;
 3. „Wschodni Bank Cukrownictwa”- Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Okopowa 1;
 4. Cukrownia „Lublin” - Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Krochmalna 13;
 5. „Giełda Towarowa Lublin”- Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Staszica 2/4;
 6. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 7;
 7. Gmina Miasta Kraśnika;
 8. Gmina Niemce, woj. lubelskie;
 9. Gmina Adamów, woj. siedleckie;
 10. Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lublinie, ul. Długa 5;
 11. Spółdzielnia Ogrodniczo - Rolnicza „Ogrodnik” w Wilkołazie z siedzibą w Zdrapach, gmina Wilkołaz, woj. lubelskie;
 12. „Euro – East” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olszance z siedzibą w Żułowie, gmina Krasiczyn, woj. chełmskie;
 13. Romuald Mirosławski, zamieszkały w Kraśniku, ul. Pasieka 84;
 14. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, ul. Narutowicza 62;
 15. „Społeczny Ruch Spółdzielców” z siedzibą w Lublinie, ul. Karłowicza 4;
 16. „Lubelska Izba Rolnicza” z siedzibą w Lublinie, ul. Lubomelska 1/3;
 17. Lubelskie Towarzystwo Ogrodnicze z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 16;
 18. Nadwiślańskie Towarzystwo Ogrodnicze z siedzibą w Kluczkowicach, gmina Opole Lubelskie, woj. lubelskie;
 19. Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13.

§ 3

 1. Siedzibą Spółki jest: Elizówka.
 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
 2. Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
 3. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
 4. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD;
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z PKD;
 8. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
 9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z PKD;
 10. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - 46.21.Z PKD;
 11. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
 12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;
 13. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z PKD;
 14. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
 15. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
 16. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD; 
 17. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
 18. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z PKD;
 19. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
 20. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z PKD;
 21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
 22. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
 23. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z PKD;
 24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z PKD;
 25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B PKD;
 26. Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
 27. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
 28. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD;
 29. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD;
 30. Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD;
 31. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
 32. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
 33. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
 34. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
 35. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
 36. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
 37. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
 38. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z PKD;
 39. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z PKD;
 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z PKD;
 41. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
 42. Transport drogowy towarów - 49.41.Z PKD;
 43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z PKD;
 44. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
 45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD.

III. KAPITAŁY

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.015.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 590.150 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.
 2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone do depozytu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

 1. Spółka emituje akcje serii A, B, C i D.
 2. Kolejne emisje akcji związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki odbywać się będą w ramach istniejących serii. Akcjom nowych emisji będą nadawane kolejne numery w poszczególnych seriach.
 3. Kapitał zakładowy spółki zostaje pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
 4. Akcje o numerach od 1 do 10.200 oznacza się jako serię A (państwowe osoby prawne).
 5. Akcje o numerach od 10.201 do 10.320 oznacza się jako serię B (gminy).
 6. Akcje o numerach od 10.321 do 10.530 oznacza się jako serię C (producenci i ich związki).
 7. Akcje o numerach od 10.531 do 11.315 oznacza się jako serię D (inne podmioty).
 8. Objęte przez założycieli akcje podlegają opłaceniu w wysokości jednej czwartej przed zarejestrowaniem Spółki. Pozostała część należności podlega opłaceniu w terminie 1 (jednego) miesiąca od zarejestrowania Spółki.

§ 9

 1. Akcje od nr 1 do 11.315 oznaczone jako serie A, B, C, D są akcjami pierwszej emisji, zaś akcje od nr 11.316 do nr 120.000 oznaczone jako serie: Al z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B1 z przeznaczeniem dla gmin, Cl z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D1 z przeznaczeniem dla innych podmiotów, są akcjami drugiej emisji, akcje od nr 120.001 do nr 140.000 oznaczone jako serie: A2 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B2 z przeznaczeniem dla gmin, C2 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D2 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami trzeciej emisji, akcje od nr 140.001 do 145.600 oznaczone jako serie: A3 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B3 z przeznaczeniem dla gmin, C3 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D3 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami czwartej emisji, akcje od nr 145.601 do 345.600 oznaczone jako seria A4 są akcjami piątej emisji, akcje od nr 345.601 do nr 353.600 oznaczone jako serie: A5 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B5 z przeznaczeniem dla gmin, C5 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D5 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami szóstej emisji; akcje od nr 353.601 do nr 369.100 oznaczone jako serie: A6 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B6 z przeznaczeniem dla gmin, C6 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D6 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami siódmej emisji, akcje od nr 369.101 do nr 470.000 oznaczone są jako serie: A7 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, C7 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków są akcjami ósmej emisji, akcje od nr 470.001 do nr 590.150 oznaczone są jako serie: A8 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, D8 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami dziewiątej emisji.
 2. Wszystkie akcje pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej emisji są akcjami uprzywilejowanymi.
 3. Akcje serii C objęte przez założycieli, akcje serii C1, C2, C3, C5, C6, A5, A6, 10 000 akcji serii A od nr 000201 do nr 010200 oraz 50.000 akcji serii A1 od nr 049309 do nr 099308, jak również wszystkie akcje piątej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 3 głosy na Walnym Zgromadzeniu, a pozostałe akcje serii A, A1, A2, A3, A7, A8, B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, C7, D, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8 oraz 200 akcji serii A od nr 000001 do nr 000200 i 37.993 akcji serii A1 od nr 011316 do nr 049308 oraz 910 akcji serii A2 od nr 120001 do nr 120910, są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Akcje serii A pierwszej emisji i A1 drugiej emisji oraz akcje serii A4 piątej emisji i A8 dziewiątej emisji, przeznaczone dla państwowych osób prawnych, są ponadto uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki, mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniejszej niż ich cena emisyjna.

§ 10

Akcje imienne serii A należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 11

 1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
 4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 12

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 13

 1. W przypadku zbycia akcji którejkolwiek serii, zbywca powinien je zaoferować posiadaczom akcji serii C w drodze imiennych zawiadomień skierowanych do tych wszystkich akcjonariuszy albo w drodze ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki. Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd Spółki. Zbycie akcji nastąpi na rzecz oferentów stosownie do kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę wpływu lub zgłoszenia oferty uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu. Warunek ten nie dotyczy przypadku zbywania akcji należących do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jeżeli zbycie to nastąpiło w trybie art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), a także zbywania akcji należących do Gmin zbywanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).
 2. W przypadku, gdy po upływie okresu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia przez zbywcę o zamiarze zbycia akcji, część akcji nie została nabyta przez posiadaczy akcji serii C, do nabycia tych akcji uprawnione są osoby inne niż posiadacze akcji serii C, będące producentami lub hurtownikami rolno-ogrodniczymi.

§ 14

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 15

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 16

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 17

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 18

 1. Akcjonariusze będący producentami rolnymi oraz hurtownikami produktów rolno-ogrodniczych mają pierwszeństwo w korzystaniu - na podstawie umów zawartych ze Spółką - z pomieszczeń handlowych, należących do Spółki.
 2. Akcjonariusze, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązują się przy dokonywaniu obrotu produktami rolno-spożywczymi oraz podejmowaniu innych czynności objętych działalnością Spółki, korzystać - na podstawie umów - przede wszystkim z usług Spółki.
 3. Pełnomocnik Romualda Mirosławskiego oświadcza, że wkład na objęte akcje mocodawca jego wnosi z majątku odrębnego i wyjaśnia, że ten ostatni z żoną swoją umów majątkowych małżeńskich nie zawierał.

§ 19

 1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
 2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 1. otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,
 2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 3. zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 4. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.
 5. ORGANY SPÓŁKI

§ 20

Organami Spółki są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§ 21

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 22

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 23

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

§ 24

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
 2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
 1. ustalenie regulaminu Zarządu,
 2. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
 4. powołanie prokurenta,
 5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 10 i 11,
 8. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych i nabycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 1-4 oraz § 49 ust. 3 pkt 1-4,
 9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

§ 25

 1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
 2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.
 3. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

§ 27

 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
 3. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
 4. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 r., postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.
 5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 28

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.).

§ 29

 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest Spółka.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 30

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 31

1.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 6. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 7. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 8. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 9. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 10. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 57 ust. 2,
 11. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 12. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 13. cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

2.   Zgody organu nadzorczego wymaga:

 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1% nie więcej niż 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% nie więcej niż 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. wartość 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. wartość 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
 2. zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 5;
 3. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 4. zawarcie przez spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 5. zawarcie przez spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 6. wystawianie weksli;
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000,00 złotych.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
 2. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
 3. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 27 ust. 2,
 4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 i 3,
 5. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 6. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 7. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
 1. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.

§ 32

 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
 2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 33

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 pkt 4.
 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 40 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 28.

§ 34

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem następujących zasad:
 1. grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii A i serii następnych tej grupy wybiera dwóch członków Rady,
 2. grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii B i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka Rady,
 3. grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii C i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka,
 4. grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii D i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka Rady,
 5. wybór dokonany zgodnie z pkt od 1) do 4) jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia,
 6. pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym również w przypadku niedokonania wyboru w trybie określonym w pkt od 1) do 4), powołuje się na zasadach ogólnych,
 7. każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest odrębną uchwałą.
 1. Do Członków Rady Nadzorczej stosuje się przepisy dotyczące wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).
 2. Odwołania przed upływem kadencji członka Rady wybranego przez grupę akcjonariuszy posiadających dane akcje, dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek tej grupy akcjonariuszy. Przy powoływaniu nowego członka Rady stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 35

 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 36

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 37

 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
 2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 38

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 37 ust. 1 i 2.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 39

 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 40

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 41

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

§ 42

Walne Zgromadzenia odbywają się w Elizówce.

§ 43

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
 2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 44

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 45

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji Spółki.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
 3. Do powzięcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
 4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 46

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 47

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 48

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 49

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 3. podział zysku lub pokrycie straty,
 4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 31 ust. 3 pkt 1 i 2,
 3. postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,
 4. wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,
 5. ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o&am

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Centrum Handlu Zagranicznego tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Dział Zarządzania Rynkiem: tel. +48 81 756 81 06
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 81 00
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 81 06
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij