Ogłoszenie NWZ - 23.06.2022

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Zarządu Spółki, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, w godzinach od 730 do 1530.

 

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj.:

  1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
  2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
  4. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. za rok 2021.

Będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, w godzinach od 730 do 1530 na piętnaście dni przed jego odbyciem.

 

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie.

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95