Przetarg nieograniczony na budowę hali handlu hurtowego L

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym  na terenie Rynku Elizówka

Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane i towarzyszące na działkach nr 100/72 i 100/74 w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujące:

  1. budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 4706,98 m²,  kubaturze 51252,16 m3,
  2. budowę placów i dojazdów przy w/w hali o powierzchni 5768,59 m², 
  3. zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 2194,81 m², 
  4. rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz  sytemu sygnalizacji pożaru i monitoringu obiektów,

Realizacja robót odbędzie się zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Informacji w sprawie przetargu udzielać będą Janusz Maziarz, tel. 601-334-793, e-mail: techniczny@elizowka.pl  w dni robocze w godz. 9-14. Bezpłatne materiały przetargowe do pobrania w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową w dniach 13.05‑31.05.2019 r. w godz. 9-14.

Termin i miejsce składania ofert: do 10 czerwca  2019 r. godz. 13.00 w sekretariacie Spółki, adres jw., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) z udziałem upoważnionych przedstawicieli Oferentów.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że:

  • zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn;
  • aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę i bieg tego postępowania może wpłynąć na decyzję o zmianie warunków przetargu (w tym zmianie terminu składania ofert),   odwołaniu albo unieważnieniu przetargu.

20-05-2019

Pytania oferentów:

  1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów m.in. dotyczących branży sanitarnej w formacie ATH.

Kosztorys 1

Kosztorys 2

Przedmiar instalacje sanitarne i co

Przedmiar wentylacja i klimatyzacja

  1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazu z punktem redukcyjno-pomiarowym nie wchodzi w zakres postępowania.

Odp.: Wykonanie przyłącza gazu ziemnego nie wchodzi w zakres budowy. Przyłącze wykona inwestor.

  1. Prosimy  o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla sieci zewnętrznych.

Odp. : Nie ma żadnych warunków przyłączeniowych. Przyłączenie sieci zewnętrznych do hali nastąpi z sieci wewnętrznych będących własnością Inwestora.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95