Zaproszenie do składania ofert - boksy na hali E

                           ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  NA WYNAJEM                      

boksów  nr:  35, 36, 37, 38 znajdujących się hali „E”

LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem boksów:    o nr 35, 36, 37, 38  zlokalizowanych w hali „E”

Boksy nr: 35, 36, 37, 38  każdy o  powierzchni 48,00 m2

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty na wynajem przedmiotowych boksów, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na wynajem boksu nr 35 w hali „E” lub/i Oferta na wynajem boksu nr 36 w hali  E”,

Oferta na wynajem boksu nr 37 w hali  E” lub/i Oferta na wynajem boksu nr 38 w hali  E”

w sekretariacie Spółki, adres jak wyżej do dnia

18  KWIETNIA 2024 roku do godz. 12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Złożona oferta powinna zwierać:

  • dane  oferenta tj. oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania,
  • cenę jednostkową najmu powierzchni w PLN netto za 1m2 (wartość wyrażona  cyfrowo i słownie),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego,
  • należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze,
  • oferta musi być podpisana i parafowana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Kryterium wyboru najlepszej oferty: najwyższa zaoferowana przez oferenta cena wynajmu powierzchni boksu.

Cena minimalna wynajmu powierzchni zgodnie z obowiązującym cennikiem LRH S.A.  wynosi:  33,00 zł netto za m2

Termin podpisania umowy: 19 kwiecień 2024 r.

Przewidywany termin wynajmu boksu: od 19 kwiecień 2024 r.

Rodzaj umowy:  czas nieokreślony.

Wzór umowy  i oferty, do wglądu w Biurze Obsługi Klienta LRH S.A.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielą  pracownicy Biura Obsługi Klienta Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

 tel.  81 756 81 06, e-mail: bok@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia ofert bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95