ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM BOKSÓW NA HALI KWIATOWEJ

               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  NA WYNAJEM                      

boksów  nr:  2, 9, 14,17 znajdujących się hali kwiatowej „B”

LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem boksów:    o nr 2, 9, 14 i 17  zlokalizowanych w hali kwiatowej „B”

Boksy nr: 9, 14 i 17  każdy o  powierzchni 30,00 m2 , boks nr 2 o powierzchni 31,35 m²

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty na wynajem przedmiotowych boksów, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na wynajem boksu nr 2 w hali kwiatowej B” lub/i Oferta na wynajem boksu nr 9 w hali kwiatowej B”,

Oferta na wynajem boksu nr 14 w hali kwiatowej B” lub/i Oferta na wynajem boksu nr 17 w hali kwiatowej B”

w sekretariacie Spółki, adres jak wyżej do dnia

9 października 2023 roku do godz. 12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Złożona oferta powinna zwierać:

  • dane  oferenta tj. oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania,
  • cenę jednostkową najmu powierzchni w PLN netto za 1m2 (wartość wyrażona  cyfrowo i słownie),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego,
  • należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze,
  • oferta musi być podpisana i parafowana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Kryterium wyboru najlepszej oferty: najwyższa zaoferowana przez oferenta cena wynajmu powierzchni boksu.

Cena minimalna wynajmu powierzchni zgodnie z obowiązującym cennikiem LRH S.A.  wynosi:  58,00 zł netto za m2

Termin podpisania umowy:   9 PAŹDZIERNIK 2023 r.

Termin wynajmu boksu: od  10 październik 2023 r.

Rodzaj umowy:   czas nieokreślony.

Wzór umowy  i oferty, do wglądu w Biurze Obsługi Klienta LRH S.A.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielą  pracownicy Biura Obsługi Klienta Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

 tel.  81 756 81 06, e-mail: bok@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia ofert bez podania przyczyn.

Giełda Elizówka

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95