Postępowanie ofertowe Wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w dla budynku administracyjnym A i halach handlowych E, F

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn, e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert na

Wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w  budynku administracyjnym  A  i halach handlowych E, F   

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie opomiarowania ciepła  w instalacji centralnego ogrzewania

w  budynku administracyjnym  A  i halach handlowych E, F

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo –techniczną.

 

Termin wykonania prac: 

Termin wykonania robót  do dnia 25 października 2022 roku  

Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane  i dostarczone urządzenia 60 miesięcy od daty odbioru technicznego robót.

Termin i miejsce składania ofert:

Zeskanowane i podpisane oferty cenowe  należy przesłać

na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl  do  dnia 16 sierpnia  2022 roku.

Do przesłanej oferty cenowej należy załączyć wyceniony i podpisany przedmiar robót. 

W ofercie proszę o podanie osobno ceny za wykonanie opomiarowania ciepła dla budynku administracyjnego  A  i hal handlowych E, F

Informacje dodatkowe:

Dokumentacja projektowo-techniczna (projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót) opisująca zakres robót do wykonania dostępna po wcześniejszym przesłaniu zapytania

na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Szczegółowych informacji  w zakresie postępowania udzieli

Janusz Maziarz, tel. 601 334 793, e-mail: techniczny@elizowka.pl

Możliwa jest wizja lokalna systemu grzewczego znajdującego się  w przedmiotowych obiektach Spółki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani możliwości składania ofert wariantowych

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95