Wydłużenie terminu składania ofert - Przetarg na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali K Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa przetargu:

Przetarg na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali K Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce.

Adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

Strona: www.elizowka.pl

e-mail: info@elizowka.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:

 1.  Prace  projektowe w tym:
 2. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB], wykonanie pozostałych opracowań projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej w tym projektu przyłącza instalacji do sieci;
 3. przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez Wykonawcę Inwestycji w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania Inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 4. uzyskanie warunków przyłączenia źródła wytwórczego do sieci;
 5. zakup, dostawa, montaż niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostaw oraz zrealizowanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, w tym:
 6. montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV;
 7. montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych;
 8. montaż złącza kablowo-pomiarowego;
 9. modernizacja istniejących rozdzielnic SN i nN w stacji transformatorowej na potrzeby uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej;
 10. montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej przez źródło wytwórcze;
 11. montaż inwerterów DC/AC;
 12. przebudowa  instalacji ochrony odgromowej na dachu hali wynikającej z montażu elektrowni fotowlataicznej;
 13. wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie układu;
 14. uruchomienie układu i regulacje;
 15. uruchomienie zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji, oraz przeprowadzenie prób i rozruchów końcowych;
 16. opracowanie oraz dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
 17. uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń oraz dokonanie zgłoszeń i uzgodnień koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania;
 18. wykonanie niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej pracowników Zamawiającego;
 19. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energii z nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej;
 20. branie czynnego udziału w procedurze przyłączenia instalacji do sieci;
 21. przekazanie Zamawiającemu w pełni sprawnej i kompletnej Inwestycji do użytkowania.

 

Termin  realizacji

Termin realizacji elektrowni fotowoltaicznej do dnia 30 sierpnia 2023 roku.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Oferenci przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PeKaO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Termin i miejsce składania ofert: 12 grudnia 2022 roku  do godz. 13.00 w sekretariacie Spółki, adres j.w., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2022 roku o godzinie 13.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Informacji w sprawie przetargu udzielać będzie:

Janusz Maziarz, tel. 601 334 793,

 e-mail: techniczny@elizowka.pl,  

w dni robocze w godz. 12.00-14.00.

Zamawiający zobowiązuje Oferenta do wykonania obowiązkowej wizji lokalnej miejsca budowy elektrowni fotowoltaicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Bezpłatne materiały przetargowe udostępnione zostaną do pobrania na stronie internetowej Spółki www.elizowka.pl w zakładce przetargi pod ogłoszeniem o  przedmiotowym przetargu od dnia 8 listopada  2022 roku.

 

Wszystkie odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania zostaną umieszczone w na stronie internetowej Spółki www.elizowka.pl w zakładce przetargi pod ogłoszeniem o  przedmiotowym przetargu

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany, wydłużenia odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

mini logo
nasz facebook
Copyright © Giełda Elizówka - 2016. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij