Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów

Zgodnie z pkt. IV.7. SIWZ, zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów.

1. Jaki jest koszt za udostępnienie pracownikom ochrony pomieszczenia do obsługi systemu telewizji przemysłowej i p. pożarowego, pomieszczeń socjalno-biurowych i innych niezbędnych do wykonywania umowy lokali?

Pomieszczenie do obsługi systemu telewizji przemysłowej: powierzchnia - 8,75 m2, cena - 22,00 zł/m2 netto miesięcznie Pomieszczenie socjalne: powierzchnia - 10,80 m2, cena - 22,00 zł/m2 netto miesięcznie.

2. Czy jedynym kryterium dotyczących przedstawienia realizowanych lub zrealizowanych usług  o podobnym charakterze jest to, aby przekraczały powierzchnie 800 m2? Czy może też to, aby obiekty miały ten sam charakter np. podjazdy interwencyjne oraz konserwacje, naprawy telewizji przemysłowej?

Zamawiający przez usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia rozumie usługę ochrony fizycznej obiektu o powierzchni min. 800 m2.

Dodatkowe elementy usługi wskazane w załączniku do SIWZ, w tym m.in.

konserwacja systemu telewizji przemysłowej nie wchodzą w zakres przyjętej definicji pojęcia usługi o podobnym charakterze.

3. Czy w ramach monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji oraz napraw związanych z urządzeniami wchodzących w skład systemu telewizji przemysłowej można skorzystać z usług podwykonawców? Jeżeli tak to czy umowa z podwykonawcą może być zawarta dopiero w przypadku wyboru oferty?

Tak, można skorzystać z usług podwykonawców.

Tak, umowa może zostać zawarta dopiero po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego.

4. Ile w ciągu roku oraz przez cały okres trwania umowy jest przewidzianych imprez masowych  (np. typu festynu, konferencja itp.). Ilu na ten czas pracowników ochrony powinno znajdować się na obiekcie?

Zgodnie z umową, stanowiącą załącznik do SIWZ: "Dodatkowo, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do: Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie imprez masowych (m. in.: odpowiednia liczba pracowników posiadających licencję oraz pracowników służby informacyjnej, wskazanie kierownika zabezpieczenia itp.), w trakcie trwania jednej imprezy masowej (np. typu festyn, konferencja itp.), organizowanej przez Zleceniodawcę, w każdym roku obowiązywania niniejszej umowy."

Zgodnie z powyższym przewidywana jest jedna impreza masowa w ciągu roku.

Liczba pracowników ochrony jest zależna od wielkości imprezy i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Zamawiający nie jest w stanie określić przewidzianej umową wielkości imprezy masowej.

5. Ile godzin ogółem jest przewidziane dla pracowników ochrony?

Zgodnie z umową, stanowiącą załącznik do SIWZ: "Ochrona obiektów i terenu określonych w ust. 2 lit. a) i b) będzie prowadzona całodobowo, siedem dni w tygodniu, przez co najmniej 3 pracowników Zleceniobiorcy. Rozmieszczenie pracowników ochrony zostanie ustalone w "instrukcji ochrony obiektu".

Niezależnie od obsady kadrowej przewidzianej w ust. 4, dodatkowo czterech pracowników Zleceniobiorcy będzie prowadziło czynności ochrony podczas niedzielnych giełd samochodowych, w godzinach od 5.00 do 13.00, w miejscach wyznaczanych każdorazowo przez Zleceniodawcę."

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95