Ogłoszenie NWZ - 21.10.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 października 2020 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce, adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Określenie liczebności Rady Nadzorczej.
  6. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95