Ogłoszenie NWZ - 29.11.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 listopada 2021 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce, adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu zarządu, adres: Elizówka 65 21 - 003 Ciecierzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w godzinach od 8:30 do 14:30.

 

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składnika aktywów trwałych w postaci hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie powyższego wniosku, będą wyłożone w siedzibie Spółki, adres: Elizówka 65 21 -003 Ciecierzyn na piętnaście dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, w godzinach od 8:30 do 14:30.

Prezes Zarządu

Artur Niczyporuk

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95