Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Rada Nadzorcza

Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A.

z siedzibą w Elizówce

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A.

 

 1. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. – NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku (włącznie) w sekretariacie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 lub przesłać pocztą na w/w adres za potwierdzeniem odbioru.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 1. Wymagania składane kandydatom:

1.  Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.  Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. zaświadczenie (oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 5. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
 1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniam inne niż wymienione w lit. a)-c) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzystam z pełni praw publicznych,
 6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 11. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
 12. złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 

Każde z oświadczeń wymienionych powyżej powinno być podpisane odrębnie przez kandydata.

 

 1. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
 2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

 

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Rada Nadzorcza zastrzega, że nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 grudnia 2020 roku.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Elizówce, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn począwszy od dnia 4 stycznia 2021 r.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
 5. wiedza w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,
 6. wiedza z zakresu analizy rynku i konkurencji,
 7. wiedza z zakresu zasad i przepisów prawa pracy.

 

Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. Dokumenty te kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.elizowka.pl (w zakładce Aktualności) oraz w siedzibie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Elizówka 65 (Sekretariat), 21-003 Ciecierzyn, począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 3 stycznia 2021 r., w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest wystarczające do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu i wyniku postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez kandydata w zgłoszeniu lub telefoniczne na numer telefoniczny podany przez kandydata w zgłoszeniu.

 

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn (dalej: „Administrator”);
 2. Kontakt z Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. jest możliwy pisemnie na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn;
 3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
  1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do wywiązania się przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. Kandydat posiada prawo żądania od Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
 10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. <--- kliknij aby pobrać

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok. <--- kliknij aby pobrać

3. Statut Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. <--- kliknij aby pobrać

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95