Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 listopada 2019 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce, adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej L.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

W związku z zmianą Statutu Spółki, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
 2. Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
 3. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
 4. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD;
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z PKD;
 8. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
 9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z PKD;
 10. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - 46.21.Z PKD;
 11. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
 12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;
 13. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z PKD;
 14. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
 15. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
 16. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD;    
 17. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
 18. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z PKD;
 19. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
 20. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z PKD;
 21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
 22. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
 23. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z PKD;
 24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z PKD;
 25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B PKD;
 26. Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
 27. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
 28. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD;
 29. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD;
 30. Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD;
 31. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
 32. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
 33. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
 34. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
 35. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
 36. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
 37. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
 38. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z PKD;
 39. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z PKD;
 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z PKD;
 41. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
 42. Transport drogowy towarów - 49.41.Z PKD;
 43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z PKD;
 44. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
 45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD.

Treść projektowanych zmian:

W § 6 dodaje się punkt 33) o treści:

„Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z PKD;”

W § 6 dotychczasowe punkty od nr 33 do nr 45 oznacza się kolejno jako punkty od nr 34 do nr 46.

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 25 ust. 3

„3. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Treść projektowanych zmian:

§ 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 27 ust. 4

„4. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 r., postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.”

Treść projektowanych zmian

W § 27 ust. 4 skreśla się, a dotychczasowe ustępy od 5 do 6 oznacza się kolejno jako ustępy od 4 do 5.

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 1 pkt 4

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

„4) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Treść projektowanych zmian:

W § 31 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

„4) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 2 pkt od 1 do 5

„Zgody organu nadzorczego wymaga:

 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1% nie więcej niż 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% nie więcej niż 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. wartość 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. wartość 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”

Treść projektowanych zmian:

W § 31 ust. 2 pkt od 1 do 5 otrzymują brzmienie:

„2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% nie więcej niż 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% nie więcej niż 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 1. 2 000 000 złotych lub
 2. 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 3 pkt 5

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

„5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,”

 

Treść projektowanych zmian:

W § 31 ust. 3 pkt 5 skreśla się, a dotychczasowe pkt od 6 do 7 oznacza się kolejno jako pkt od 5 do 6.

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 4

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.”

Treść projektowanych zmian:

W § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 49 ust. 2 pkt od 3 do 4

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

„3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,

4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,”

Treść projektowanych zmian:

W § 49 ust. 2 pkt od 3 do 4 skreśla się, a dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 3.

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 49 ust. 3 pkt od 1 do 4

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 1. zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

Treść projektowanych zmian

W § 49 ust. 3 pkt od 1 do 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
  1. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  1. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  1. zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 1. 100 000 000 złotych lub
 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 49 ust. 5 pkt od 6 do 7

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

„6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Treść projektowanych zmian:

W § 49 ust. 5 pkt od 6 do 7 otrzymują brzmienie:

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

„6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 54 pkt. 5

Zarząd jest obowiązany:

„5) sporządzać sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem i przedkładać je, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie o którym mowa w pkt 4.”

Treść projektowanych zmian

W § 54 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Zarząd jest obowiązany:

„5) sporządzać sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk i przedkładać je, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie o którym mowa w pkt 4.”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 56 ust. 1

„1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu.”

Treść projektowanych zmian

W § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu.”

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 58

„§ 58.1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.”

Treść projektowanych zmian

W § 58 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3.    W okresie likwidacji Spółka reprezentowana jest przez likwidatorów.”

W § 58 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95