Postępowanie ofertowe - naprawa poszycia dachowego na hali B

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

zaprasza do składania ofert na wykonanie na wykonanie robót polegających na usunięciu nieszczelności na styku dachu segmentu niskiego  z elewacją  segmentu wysokiego hali kwiatowej B w zakresie:

  • Poprawa szczelności ściany elewacyjnej poprzez demontaż i częściową wymianę zewnętrznych parapetów okiennych na segmencie wysokim hali B.
  • Prace obejmą ok. 70 m odcinek połączenia segmentu niskiego i wysokiego od strony zachodniej.
  • Sprawdzanie szczelności połączeń oraz uszczelnienie powierzchni dachowej  na styku segmentu dachu niskiego ze ścianą elewacyjną segmentu wysokiego hali B.
  • Usunięcie przecieków orynnowania w segmencie wysokim.
  • Powyższe prace obejmą ok. 70 m odcinek połączenia segmentu niskiego i wysokiego od strony zachodniej hali kwiatowej B.

W celu przedstawienia prawidłowej wyceny oraz zapoznania się z zakresem robót remontowych, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej oraz wykonania obmiaru

do sporządzenia wyceny przedmiotowego zakresu robót.

Termin wykonania przedmiotowego zakresu robót 14 dni od daty zlecenia.

 Okres udzielonej gwarancji na powyższy zakres robót  60 miesięcy od daty bezusterkowego  odbioru prac określonych w protokole odbioru.

Ofertę cenową zawierającą cenę i przewidywany termin wykonania robót  należy złożyć  osobiście, listownie na adres:

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.,  Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

 lub przesłać zeskanowaną na adres  e-mail: info@elizowka.pl do dnia 20 września 2021 roku.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji odnośnie zakresu prac udzieli:  Janusz Maziarz tel. 601 334 793,

e-mail: techniczny@elizowka.pl

                                                                                                                                                            

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95