przetarg nieograniczony na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn

e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka

Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane i towarzyszące na działkach nr 100/72 i 100/74 w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujące:

 1. budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 4706,98 m²,  kubaturze 51252,16 m3,
 2. budowę placów i dojazdów przy w/w hali o powierzchni 5768,59 m², 
 3. zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 2194,81 m², 
 4. rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz  sytemu sygnalizacji pożaru i monitoringu obiektów.

 

Realizacja robót odbędzie się zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Informacji w sprawie przetargu udzielać będą Janusz Maziarz, tel. 601-334-793, e-mail: techniczny@elizowka.pl  w dni robocze w godz. 9-14. Bezpłatne materiały przetargowe do pobrania w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową w dniach 03.09 ‑ 24.09.2019 r. w godz. 9-14.

Termin i miejsce składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 12.00 w sekretariacie Spółki, adres jw., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 3 października  2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) z udziałem upoważnionych przedstawicieli Oferentów.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany, wydłużenia odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

branża budowlana

branża drogowa

branza elektryczna

branża sanitarna

uzupełnienie branża budowlana

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Informacja z dn. 27.09.2019

W uzupełnieniu na pytanie nr 2 z dn. 25.09.2019 r. poniżej przestawiam poprawiony przedmiar w branży budowlanej wraz z dokumentacja zamienną:

pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania  25-09-2019

1.         Warunki Ogólne Kontraktu zawierają odwołanie do Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych (FIDIK). Zapisy FIDIK w pkt. 14.7 mówią o terminie płatności przejściowych w ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur przejściowych? Jeśli tak, to do ilu dni?

Odp:    Do skalkulowania kosztów realizacji inwestycji proszę przyjąć 56 dniowy  termin płatności. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć czy jest możliwe skrócenie tego terminu w czasie realizacji inwestycji.

2. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu j.w. kierujemy pytanie:

Zgodnie z dokumentacja projektową grupę nośności podłoża zakwalifikowano do grupy G2 i dla tej grupy przyjęto konstrukcję nawierzchni odpowiednio dla kategorii KR2 i KR4. Zgodnie z opinią geotechniczną oraz wynikami z wizji lokalnej w istniejącym podłożu znajduje się less ( pył ). Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych zalicza lessy ( pyły ) do gruntów bardzo wysadzinowych ( tablica 7.2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości ).

Grunty bardzo wysadzinowe zaliczane są do grupy nośności podłoża G4 (Tablica 7.4. Grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu i warunków wodnych)

Biorąc pod uwagę wskazany błąd, zaprojektowana konstrukcja nie spełnia wymaganego warunku mrozoodporności. W efekcie może to doprowadzić zniszczenia nawierzchni jeszcze w okresie gwarancji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie projektowanej konstrukcji nawierzchni do rzeczywistych warunków gruntowych.

Odp: W nawiązaniu do pisma  dotyczącego konstrukcji nawierzchni na  placach manewrowych przy projektowanej hali z  zapleczem w Elizówce, wyjaśniam:

Faktycznie pomyliłam grunty /pomyliłam pył piaszczysty z piaskiem pylastym/ i  przyjęłam grupę nośności gruntów G2, zamiast G4.

Dlatego też żeby  spełnić  wymagania należy  wprowadzić dodatkowo  do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża następujące zmiany:

-   dla ruchu KR2

Zamiast warstwy mrozoodpornej z piasku /pospółki/ gr. 20cm należy wprowadzić, w-wę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa  grub. 30cm,

lub

warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa  grub. 20cm, i warstwę  ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej   lub z gruntu niewysadzinowego  grubości 25cm. o CBR ≥ 20%.

-   dla ruchu KR4

   podbudowa pomocnicza  pozostaje bez zmian,

- warstwa  mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej   lub z gruntu niewysadzinowego  grub.  20cm o CBR ≥35%,

- warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa  grub. 25cm,

  lub

- podbudowę pomocniczą zmienić na grubość 18cm, i dodać w-wę ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  lub z gruntu  niewysadzinowego  grub. 40cm. o CBR ≥ 20%.

 Teraz warunek mrozoodporności jest zachowany.

 Proszę o uwzględnienie powyższych zmian przez oferentów  w kosztorysie pierwotnym.  

                                                                                            

Odpowiedzi na pytania 19-08-2019

Czy w wykazie podwykonawców załączanych do oferty mają się znajdować firmy dostarcjce stolarkę okienną drzwiową  bramy przemysłowe swietliki prefabrykowana konstrukcję stalową i żelbetową ?

ODP W wykazie firm -podwykonwców maja znajdować się firmy wykonujące roboty budowlane. W przypadku jesli dostawa obejmuje np. dostawę  kontrukcji stalowej i jej montaż to tak. Jesli obejmuje tylko dostawę  materiałów to nie.

Czy oferowana cena przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za cały zakres prac określony w specyfikacji zamówienia ?

Odp: TAK

Czy inwestor dopuszcza zmianę producenta opraw oświetleniowych:

ODP: Inwestor dopuszcza ewentualną  zmianę opraw po zakceptowaniu zmiany przez projektanta i inwestora.

Odpowiedzi na pytania -14-08-2019r.

Czy Zamawiający dopuszcza płyty warstwowe innego producenta niż w projekcie ?

Odp: Zamawiający dopuszcza płyty inego producenta niż w projekcie pod warunkiem zastosowania płyt o parematrach  technicznych nie gorszych niż płyty w projekcie oraz tej samej kolorystyki i wyglądu.

Odpowiedzi na pytania - 07.08.2019r.

Prosimy o określenie temperatury krytycznej stali dla zabezpieczenia p.poż.

Odp. Gęstość obciążenia ogniowego, wg obliczeń szczegółowych dla tego obiektu wynosi Qd ≤ 2000 MJ/m2 .

Domyślam się, że chodzi o dobór stali konstrukcyjnej. Przy w/w obliczonym obciążeniem ogniowym, dobrana stal musi spełnić wymogi dla niżej opisanej temperatury krytycznej.

Dla głównej konstrukcji temperatura krytyczna 550o C dla płatwi 350o C.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o: Rzut przyziemia z określeniem, które elementy są do zabezpieczenia p.poż.

Odp. Przegrody wskazano i opisano na rys. 1/A, są to przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej lub docieplone wełną mineralną na pełnej wysokości ściany. Są to ściany poprzeczne w osi 2-2, 5-5, oraz w osiach podłużnych fragmenty ścian zewnętrznych hali, np. przy ścianie w osi 5-5, przy kotłowni gazowej, pom. 0.32. Zaprojektowano te fragmenty ścian na długości 6,0m - ponieważ taki jest moduł długości płyt warstwowych ścian zewnętrznych.

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali oraz wyszczególnienie: powierzchni stali do zabezpieczenia antykorozyjnego, powierzchni stali do zabezpieczenia p.poż.

Odp. Ilość stali do malowania powłoką p.poż. wykazano w kosztorysie w poz. 26. Jest tam dopisek ,,analogia" - dotyczy to powierzchni stalowych do malowania farbami p.poż. celem uzyskania klasy odporności ogniowej REI 120

Odpowiedzi na pytania - 05.08.2019r.

Zamawijący dokonuje zamiany dokumentacji przetargowej w zakresie:

W załączniku nr 2   CZĘŚĆ II  –  WARUNKI  SZCZEGÓLNE  KONTRAKTU W punkcie 4.4. Wykonawcy wykreśla się dodany zapis

 Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące zdania:

Wykonawca nie zleci Podwykonawcom fundamentów, konstrukcji stalowej i obudowy hali. Budowę budynku pompowni wraz z  siecią wewnętrzną zraszaczową, budową zbiornika wody deszczowej infiltracyjno-odparowującego, pogłębieniem i rozbudową istniejącego zbiornika wody deszczowej infiltracyjno-odparowującego Wykonawca zrealizuje samodzielnie lub zleci wskazanym przez niego Podwykonawcom, co najwyżej jednemu w każdej z branż

Prosimy o uszczegółowienie pkt. VI pkt. 5 SIWZ dotyczącego zestawienia podwykonawców. W momencie składania oferty Wykonawca nie zna jeszcze wszystkich podwykonawców a jedynie zakresy jakie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją przetargową  rozdz. III pkt.  oferent musi wskazać podwykonawców, którym zamierza podzlecić część robót Przed podpisaniem umowy Podwykonawcy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Informuję, że zgodnie z dokumentacją istnieje możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji inwestycji po uzyskaniu akceptacji Zamawijacego.

Kto ponosi odpowiedzialność za ew. błędy w ilościach i w zakresie robót zamieszczonym w przedmiarze robót?

Odp.: W związku z tym, że oferent oświadcza, podpisując oświadczenie, że zapoznał się z dokumentacją przetargu (w tym dokumentacją projektową) i  w całości akceptuje ją i warunki przetargu oraz nie wnosi do dokumentacji, warunków przetargu, rozwiązań technicznych żadnych uwag i zastrzeżeń. To odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na oferenta. W przypadku, gdy oferent stwierdza, że jest błąd w przedmiarze, powinien go zgłosić na etapie postępowania, żeby zamawiający mógł dokonać ewentualnych zmian w dokumentacji, jeżeli stwierdzony błąd uzna za zasadny.  Na etapie realizacji umowy, zamawiający nie będzie brał już pod uwagę, że były błędy w przedmiarze projektanta, a oferent nie zgłosił wniosku o ich poprawienie.

 

Odpowiedzi dotyczące dokumentacji w postepowaniu przetargowym na budowe hali L wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 30.07.2019 r.:

 

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odp.: Dokumentacja geologiczna

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej o rysunki schematów rozdzielnicy głównej i obiektowej.

Wszystkie schematy zaprojektowanych rozdzielnic zostay przekazane w wersji elektronicznej dla inwestora.

W instalacjach elektrycznych s to rysunki od nr 2 do nr 15.

3. Rysunek szczegółowy i opis komory chłodniczej w obudowie z agregatem

Gabaryty i parametry techniczne określił Inwestor, wycenę dokonałem na podstawie oferty firmy specjalistycznej wykonującej tego typu komory chłodnicze.

Dane szczegółowe komory i agregatu w załączeniu.

Komora chłodnicza

Dane techniczne agregatu

 

Odpowiedzi dotyczące dokumentacji w postępowaniu przetargowym na budowę hali L wraz z infrastrukturą towarzyszącą - z poprzedniego ogłoszenia:

 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów m.in. dotyczących branży sanitarnej w formacie ATH.

  Kosztorys 1

  Kosztorys 2

  Przedmiar instalacje sanitarne i co

  Przedmiar klimatyzacja i wentylacja

 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazu z punktem redukcyjno-pomiarowym nie wchodzi w zakres postępowania.

Odp.: Wykonanie przyłącza gazu ziemnego nie wchodzi w zakres budowy. Przyłącze wykona inwestor.

 1. Prosimy  o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla sieci zewnętrznych.

Odp. : Nie ma żadnych warunków przyłączeniowych. Przyłączenie sieci zewnętrznych do hali nastąpi z sieci wewnętrznych będących własnością Inwestora

 1. Prosimy o przekazanie kopii Projektu Budowlanego z Decyzją pozwolenia na budowę

Odp.: Zmawiający dla zainteresowanych oferentów może udostępnić dokumentację w formie papierowej.

 1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektów w wersji edytowalnej w formacie DWG

Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentów w wersji edytowalnej. I na tym etapie postępowania przetargowego nie uzyska powyższych dokumentów od projektanta.

 1. Informujemy o braku informacji dotyczącej przebudowy istniejącego ogrodzenia. Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji, przekazanie SST i uzupełnienie przedmiaru robót

Kosztorys ogrodzenie

Przedmiar

Przedmiar ogrodzenie

Rys 1         Rys 2

 1. Prosimy o informację czy grunt pozyskany z wykopów będzie można w całości zagospodarować na działce zlokalizowanej w Elizówce należącej do LRHS.A.

Odp.: Grunt pozyskany w czasie prac ziemnych będzie zagospodarowany na terenie LRH S.A. pod warunkiem, że nie będzie zanieczyszczony w czasie prowadzonych prac budowlanych

 1. Prosimy o podanie maksymalnych obciążeń punktowych i powierzchniowych dla posadzki przemysłowej w hali

Odp.: Posadzka zaprojektowana w hali uwzględnia obciążenia punktowe i powierzchniowe dla regałów wysokiego składowania i wózków widłowych. Obciążenia te były konsultowane między innym z firmą PROMAG. Nie mogę w tej chwili podać max. obciążeń, muszę to odszukać, odpowiem później.

 1. Prosimy o określenie rodzaju konglomeratu i jego grubości(parapety wewnętrzne)

                Odp.:   Konglomeraty marmurowe (aglomarmur) - grubość 2cm

 1. W SST określone są różne rodzaje farb wewnętrznych. Brak jest dokładnej lokalizacji rodzaju i koloru farb

Odp.: Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować -farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002. W kosztorysie policzono malowanie wszystkich tynków wewnętrznych ścian i sufitów. W założeniu kosztorysowym przyjęto sufity w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych: pastelowych - szczegóły kolorów uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora.

 1. Prosimy o uzupełnienie i określenie grubości i RAL blachy przewidzianej na obróbki attyk i w strefie cokołowej cokołu

Odp.: Grubośćblachy (obróbek blacharskich) 0,55mm, kolor RAL 7024 - kolor cokołu.

 1. Czy w wycenie należy uwzględnić pionowe odbojniki wzdłuż elewacji północnej? Na rysunkach nie ma o nich informacji, ale wzdłuż istniejącej hali zostały zamontowane.

Odp.: Zgodnie z zaleceniem Inwestora uwzględnić pionowe odbojniki wzdłuż elewacji północnej, faktycznie nie przewidziano tego w projekcie i kosztorysie. Należy więc  dodatkowo skosztorysować ten element zewnętrzny:

–   słupek   ze   stali   ocynkowanej - 67sztuk  

–   zabezpieczenie   przed   uderzeniem samochodów o ściany budynku – wykonane z rur okrągłych  stalowych  80x5mm, dł. 110cm (75cm nad utwardzonym terenem, 35cm zabetonowane) w fundamencie betonowym (30x30x50cm), część nadziemna malowana w pasy w kol. czarno - żółtym

Szczegółową lokalizację załączę w dodatkowym rysunku, wszystkie słupki na ścianie północnej.

 1. Co inwestor rozumie przez określenie "zieleń ozdobna"? Prosimy o sprecyzowanie.

Odp.:Zamawiający rozumie przez zieleń ozdobną trawniki.

 1. Prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie wykonania koordynacji projektowej między branżami, przykładem naszej wątpliwości są m.in. kanały wentylacyjne w części administracyjno-biurowej budynku średnice kanałów sięgają do 500mm ( plus należy doliczyć izolację), dodatkowo kanały krzyżują się a przestrzeń między sufitem podwieszonym a stropem żelbetowym to zaledwie 400mm, a uwzględniając podciągi 300mm ? Pytanie to również dotyczy kompletności podkonstrukcji pod urządzenia i instalacje na elementach ściennych, stropowych, posadzki i dachu.

Odp.: W części biurowej nie występują kanały o przekroju fi 500mm, zaprojektowano kanały o przekroju prostokątnym o wys. max 25cm + izolacja 5cm,

Miejscach skrzyżowań wysokość kanałów wynosi 20cm - szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

 1. Do obowiązków projektanta należy koordynacja między branżowa, prosimy zatem o potwierdzenie poprawności projektu pod kątem koordynacji między branżowej.

Odp.: Oczywiście koordynacja branż była na etapie projektowania.

 1. Zgodnie z projektem wykonawczym ściany fundamentowe w części administracyjno- biurowej wykonane są w technologii ścian murowanych z bloczków betonowych, opis projektu wykonawczego nie zawiera informacji odnośnie materiału ścian fundamentowych na hali. Czy ściany fundamentowe hali mają być również wykonane w technologii ścian murowanych z bloczków betonowych ?

Odp.: W części hali fundamenty ścian to: ława żelbetowa 40x60cm, izolacja pod ścianę fundamentową, ściana fund. z bloczków betonowych gr. 24cm, zakończona wieńcem żelbetowym 24x24cm - wyjątek stanowią ściany fund. w miejscu podjazdów do doków, w tym miejscu są tożelbetowe ściany oporowe.

 1. Zgodnie z opisem STWiORB beton musi spełniać wymagania: nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoszczelności. Wymagania te dotyczą całości betonu bez względu na miejsce wbudowania co wydaje się bezzasadne w przypadku gdy beton nie jest narażony na czynniki zewnętrzne. Założenie takie wpłynie na wzrost kosztu mieszanki betonowej jak również narzuci konieczność wykonania dodatkowych badań kontrolnych mieszanki betonowej co również wpłynie na wzrost ceny ofertowej. Prosimy zatem o potwierdzenie czy wymagania odnośnie mieszanki betonowej należy przyjąć jak  opisano w STWiORB, w innym przypadku prosimy o wskazanie jakie elementy betonowe/żelbetowe budynku mają wykazywać poszczególne właściwości.

Odp.:Beton konstrukcyjny wszędzie zaprojektowano klasy C20/25 - beton ,,zwyczajny". Wymagania betonu opisane powyżej dotyczą ścian oporowych przy dokach.

 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odp.: Dokumentacja geologiczna

 1. Czy projekt konstrukcji zakłada możliwość montażu instalacji ( hydrantowa, wentylacji, elektryczna, itd.) za pomocą wieszaków bezpośredni do blachy trapezowej.

Odp.: W założeniach konstrukcyjnych przewidziano możliwość montażu instalacji za pomocą wieszaków bezpośredni do blachy trapezowej.

 1. Prosimy o udostępnienie scenariusza pożarowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Odp.: Nie rozumię pytania? Projekt na bieżąco konsultowany był z rzeczoznawcą p.poż. projekt spełnia wszystkie wymogi p.poż. dla tego typu obiektów. Zaprojektowano między innymi połaciowe klapy dymowe zsynchronizowane z drzwiami zewnętrznymi, sygnalizację dymową itp. Obiekt podzielony jest na strefy pożarowe, ściany oddzielenia p.poż. przejścia przez te ściany instalacji sanitarnych i elektrycznych spełniają wymagane wymogi p.poż. Rozwiązania w projekcie są zaakceptowane przez rzeczoznawcę p.poż.

 1. Czy wykonawca będzie mógł skorzystać na etapie budowy z placów utwardzonych Inwestora (nawierzchnia asfaltowa) przyległych do zaprojektowanej Inwestycji w celu wykorzystania pod składowiska, kontenery, parkingi, parkingi maszyn itp.

Odp.: Zamawiający przewidujezagospodarowanie palcu budowyi wydzieli miejsce na składowiska materiałów, kontenery, parkingi maszyn itp.

 1. Czy Inwestor wymaga zastosowania bloczków Silka wchodzących w skład produktów Xella czy bloczków silikatowych ogólnodostępnych?

Odp.: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej podano: ,, ściany konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych". Do obliczeń konstrukcyjnych przyjęto bloczki silka E24 klasy 15 takie jakie są opisane w specyfikacji i takie skosztorysowano w kosztorysie inwestorskim.

Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów pod warunkiem spełnienia klasy wytrzymałości i współczynnika izolacyjności termicznej nie mniejszych niż założone w projekcie oraz uzyskania zgody Inwestora skoro w specyfikacji do projektu był taki zapis.

 1. W dokumentacji wykonawczej w części hali magazynowej znajdują się wg opisu ścianki działowe wykonane z kantówki z dociepleniem wełną i obiciem z jednej strony płytą GK z drugiej płytką OSB i blachą trapezową. Takie rozwiązanie jest niespotykane i nietypowe. Prosimy o potwierdzenie zastosowania takiego rozwiązania lub wyrażenie zgody zastosowanie rozwiązania systemowego ze ścianek GK

Odp.: Faktycznie, jest to rozwiązanie niespotykane. Rozwiązanie powyższe zaprojektowano z powodu: uzyskania dużej sztywności ściany zapobiegającej mechanicznym uszkodzeniom a dodatkowa blacha trapezowa wzmacnia tę sztywność i jednocześnie daje efekt wizualny zbliżony do ścian z płyt warstwowych. Systemowe ścianki G-K były by zbyt delikatne dla sposobu użytkowania hali.

 1. Dokumentacja projektowa nie określa klasy wytrzymałościowej bloczków Silka. Prosimy o uszczegółowienie

Odp.: Opis klasy zawarto w opisie technicznym. Do obliczeń wytrzymałościowych przyjęto bloczki silka E24 klasy 15.

 1. Czy istnieje możliwość zamiany nadproży Ytong na nadproża strunobetonowe?

Odp.: Tak - pod warunkiem uzyskania nie mniejszej wytrzymałości od projektowanej.

 1. W opisie do projektu wykonawczego grubości izolacji cokołu z XPS w części biurowej wynosi 12cm. Natomiast na rysunkach grubość wynosi 15cm. Prosimy o podanie właściwej grubości.

Odp.: Dziękuję za pytanie (błąd w opisie technicznym). Proszę przyjąć styropian XPS gr. 15cm - tak jak jest rysunkach przekroju i kosztorysie.

 1. Prosimy o określenie koloru na docieplenia pomieszczeń socjalnych od środka hali magazynowej.

Odp.: Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej, kolorystyka elewacji opisana na rysunkach elewacji, od wewnątrz te płyty mają mieć kolor biały. Taki sam kolor wszystkich ścian wewnętrznych i od zewnątrz ściany kantorków socjalnych na halach.

 1. Na terenie przyszłej inwestycji znajdują się istniejące drzewa i krzewy. Prosimy o informacje czy w gestii Wykonawcy będzie uzyskanie stosownych zezwoleń na ich wycięcie oraz fizycznie ich usunięcie.

Odp.: W kosztorysie ujęto wycięcie tych krzaków. Drzewka te to samosiewki, małe średnice pni - nie wymagają dodatkowych zezwoleń.

 1.  Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju tynków cienkowarstwowych dla oddzielnie dla docieplenia wewnątrz budynki i na zewnątrz. Prosimy o określenie Czy tynki mają być barwione w masie czy będą malowane. Jeśli malowane to jakim rodzajem farb.

Odp.: Ze względu na konieczność (p.poż.) docieplenia części ścian budynku administracyjnego wełną mineralną elewacje te wykonać jako tynki cienkowarstwowe mineralne strukturalne (baranek) . Zgodnie z opisem w SST  pkt. 2. Materiały, w  dziale Rodzaje materiałów ocieplenia - wykonać następująco: zastosować mieszankę barwioną i dodatkowo farbami elewacyjnymi.

 1. Czy Inwestor dopuszcza zmianę tynków cem.-wap. na tynki gipsowe?

Odp.: Inwestor nie dopuszcza zamiany tynków cem –wap. na tynki gipsowe.

 1. Prosimy o podanie wzorca lub przybliżenie kolorystyki płytek ceramicznych podłogowych i ściennych. 

Odp.:W kosztorysie ujęto posadzki dwubarwne, wzorce i kolorystyka uzgadniane będą z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

 1. Z uwagi na okres w jakim jest planowana inwestycja, zasadnicze prace drogowe będą prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Zasadna była by zatem alternatywna możliwość wykonania konstrukcji nawierzchni, dostosowana do pory roku. Właściwa zatem była by podbudowa z kruszyw zamiast z betonów, przynajmniej na odcinkach których wykonanie ze względu na niekorzystne warunki będzie niemożliwe we właściwy sposób zgodnie ze sztuka budowlaną. Czy Zamawiający dopuszcza takie zamiany?

Odp.: W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, zmiany będą dopuszczalne, w uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem iinspektorem nadzoru.

 1. Prosimy o podanie głębokości studni betonowej DN 1000  zlokalizowanej wewnątrz budynku.

Odp.: Głębokość studni betonowej 50 lub 100cm - precyzyjnie podam w terminie późniejszym

 1. Prosimy o podanie głębokości studni schładzającej DN 1200  zlokalizowanej wewnątrz budynku w pomieszczeniu kotłowni.

Odp.: Głębokość studni schładzającej 50 lub 100cm - precyzyjnie podam w terminie późniejszym

 1. Prosimy  o udostępnienie projektu przyłącza gazu ( czy nie ma kolizji ? ).

Odp.: Na chwilę obecną dokumentacja projektowa dotycząca sieci gazu nie jest gotowa. Zamawiający w przeciągu trzech miesięcy taką dokumentację wykona.

36. Dla układów od NW2-NW6 w przedmiarze brakuje pozycji z płaszczem z blachy ocynkowanej, czy izolacja gr. 100mm powinna pozostać bez płaszcza?

Odp: Układy NW2-NW6 dotyczą układów wentylacji z urządzeniami typu rooftop gdzie przyłącza kanałów do rooftopa odbywa się od dołu poprzez podstawy dachowe i cokoły więc odcinek zewnętrzny kanału do obudowy płaszczem nie występuje. Izolacja gr 100mm dotyczy izolacji kanałów wewnętrznych w cokole i bezpośrednio przy przejściu kanału wewnętrznego nad dach.

37. Dla układów od NW2 do NW6 ilość izolacji według nas jest nie wystarczająca. (w opisie technicznym jest napisane iż kanał nawiewny i wyciągowy prowadzony wewnątrz budynku należy izolować izolacją gr. 30mm).

Odp .Zapis kanałów nawiewnych i wywiewnych dotyczy kanałów wentylacyjnych wewnętrznych w budynku na układzie NW1. Układy od NW2 do NW6 izolowane są wyłącznie kanały nawiewne i dlatego ilości izolacji są mniejsze w porównaniu do całości kanałów i ma to odzwierciedlenie w pozycjach przedmiaru

np. dla układu NW1

poz 32 d.1.2

KNR 9-16 0110-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o grubości 30mm (Klimafix gr 30mm) - kanały nawiewne i wywiewne wewnętrzne

307.65 m 2 

 

a dla układu NW6 i analogicznie od NW2 do NW5

172 d.7.1

KNR 9-16 0110-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o grubości 30mm (Klimafix gr 30mm) - kanały nawiewne wewnętrzne

240.66m 2

38. Dlaczego w układzie NW1 w przedmiarze brakuje pozycji związanej z przeglądem serwisowym – czy centrali układu NW1 nie należy uwzględniać w przeglądach?

Odp.Kosztorys nie uwzględnia przeglądów serwisowych, sprawy związane z serwisowaniem są ustaleniami oddzielnymi z Inwestorem.

39. Dlaczego w układach klimatyzacyjnych brakuje pozycji związanych z przeglądami serwisowymi – czy nie należy uwzględniać przeglądów serwisowych klimatyzatorów i agregatów?

Odp. Kosztorys nie uwzględnia przeglądów serwisowych, sprawy związane z serwisowaniem są ustaleniami oddzielnymi z Inwestorem.

40. Co należy uwzględnić w pozycjach “Monitoring online urządzenia Cube” czy rooftopy mają być dostarczone tylko z odpowiednim modułem a doprowadzenie kabla i konfiguracja sieci będzie po stronie firmy wykonującej instalację teletechniczne lub elektryczne? Proszę o potwierdzenie i podanie protokołu komunikacji

Odp. Rooftopy należy dostarczyć ze standardowym wyposażeniem tj. sterownikiem umożliwiającym komunikację zewnętrzną poprzez protokoły: Modbus RTU, LON, BAC net IP, BAC net MS/TP oraz WEB Server. Wybór komunikacji w uzgodnieniu z inwestorem lub przyszłym najemcą. Projekt elektryczny przwiduje  doprowadzenie zasilania do urządzeń.

Dodatkowo przewidzieć - skosztorysować wycieraczkę zatapianą przed wejściem głównym do administracyjno-biurowego o wymiarach 120x60cm i uchwyty na flagi 4 szt. - podwójne.

 

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij