Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

przetarg nieograniczony na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn

e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka

Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane i towarzyszące na działkach nr 100/72 i 100/74 w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujące:

  1. budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 4706,98 m²,  kubaturze 51252,16 m3,
  2. budowę placów i dojazdów przy w/w hali o powierzchni 5768,59 m², 
  3. zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 2194,81 m², 
  4. rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz  sytemu sygnalizacji pożaru i monitoringu obiektów.

 

Realizacja robót odbędzie się zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Informacji w sprawie przetargu udzielać będą Janusz Maziarz, tel. 601-334-793, e-mail: techniczny@elizowka.pl  w dni robocze w godz. 9-14. Bezpłatne materiały przetargowe do pobrania w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową w dniach 03.09 ‑ 24.09.2019 r. w godz. 9-14.

Termin i miejsce składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 12.00 w sekretariacie Spółki, adres jw., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 3 października  2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) z udziałem upoważnionych przedstawicieli Oferentów.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany, wydłużenia odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

branża budowlana

branża drogowa

branza elektryczna

branża sanitarna

uzupełnienie branża budowlana

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Dział Handlu - Zakłady Produkcyjne Motycz i Poniatowa tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 81 06
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij