Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Nowy termin składania ofert w postępowaniu przetargowym to dzień 14 grudnia 2023 do godziny 14.00

 

Ogłoszenie o przetargu

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

 21-003 Ciecierzyn, ul. Szafranowa 6.  e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani możliwości składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji o podobnym charakterze i złożoności, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w gotówce na rachunek Zamawiającego

PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716

 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Materiały przetargowe: specyfikacja, regulamin przetargu do pobrania na stronie Spółki pod ogłoszeniem o przetargu lub po przesłaniu zapytania na adres e-mail techniczny@elizowka.pl

 

Termin i miejsce składania ofert: 14 grudnia 2023 roku do godz. 14 :00 w sekretariacie Spółki adres jw. wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2023 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli oferentów. Informacji w sprawach przetargu

udzielać będzie Janusz Maziarz tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95