Odpowiedzi na pytania do postępowania ofertowego na świadczenie usługi ochrony mienia i obiektów na terenie LRH S.A.

Pytanie nr 1

               „Zamawiający udostępni odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy najmu (czynsz plus zużycie mediów zgodnie z Cennikiem Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  na podstawie odczytu podliczników), pracownikom ochrony pomieszczenia do obsługi systemu telewizji przemysłowej i systemu sygnalizacji pożaru przeciwpożarowego, pomieszczenie socjalno-biurowe i innych lokali niezbędnych do wykonywania umowy.”

Uprzejmie proszę o podanie średniomiesięcznych kosztów najmu wraz z uwzględnieniem zużycia mediów.

Odpowiedź nr 1

         Do wynajęcia są przeznaczone następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie monitoringu o powierzchni 8,75m2, koszt 25,00 zł netto za 1m2. Koszt miesięczny wynajmu wyniesie 218,75 zł netto.

- pomieszczenie socjalne (szatnia, łazienka) o powierzchni 15,66m2, koszt 25,00 zł netto za 1m2. Koszt miesięczny wyniesie 391,50 zł netto. Dodatkowo do kosztów wynajmu pomieszczenia socjalnego należy doliczyć zużycie energii, wody i ścieków zgodnie ze wskazaniami podliczników.

Pytanie nr 2

         Jakiego pojazdu elektrycznego 2 szt. wymaga Zamawiający – hulajnoga elektryczna, rower elektryczny, melex?.

Odpowiedź nr 2

         Zleceniodawca nie określa jakiego rodzaju pojazd Zleceniobiorca ma zapewnić pracownikom. Ze względu na bezpieczeństwo poruszania się po terenie giełdy, jej powierzchnię wynoszącą ok 20 000 m2, miejsce do ładowania i parkowania pojazdu, najwygodniejszym środkiem transportu będzie rower elektryczny.

Pytanie nr 3

         Zleceniodawca naliczy karę umowną w przypadku ujawnienia przez Zleceniobiorcę tajemnicy Spółki Zleceniodawcy osobom trzecim bez stosownego upoważnienia – w wysokości 100.000,00 złotych netto za każdy udowodniony przypadek ujawnienia tajemnicy Spółki.

O jakie dokładnie dane (tajemnice Spółki) chodzi? - wnoszę o szersze rozpisanie zakresu tej tajemnicy, ponieważ kara jest bardzo wysoka.

Odpowiedz nr 3

         Kary umowne zostaną naliczone w sytuacji przekazywania osobom trzecim informacji na temat danych wrażliwych dotyczących Spółki takich jak:

  •          relacji i zachowań pracowników Spółki i najemców,
  •          udostępnienie nagrań z monitoringu osobom trzecim,
  •          ujawniania treści dokumentów dotyczących Spółki,
  •          udostępniania informacji dotyczących wykonywanych czynności w ramach świadczenia usługi ochrony mienia i osób,
  •          innych danych być uznane jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 4

Czy osoby skierowane do realizacji umowy muszą być zatrudnienie w ramach umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy?

Odpowiedź nr 4

Kwestie dotyczące zatrudnienia pracowników oraz zawartych umów należą do Zleceniobiorcy.

Pytanie nr 5

Czy dopuszcza się podwykonawstwo w zakresie podjazdów grup/patroli interwencyjnych?

Odpowiedź nr 5

         Tak, po zaakceptowaniu podwykonawcy świadczącego taką usługę przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Czy osoby skierowane do ochrony fizycznej na posterunkach mają posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Odpowiedź nr 6

         Nie

Pytanie nr 7

W związku z tym, że nie ukazało się Rozporządzenie odnośnie min. wynagrodzenia na 2023 rok mam pytanie czy stawka ma być już skalkulowana o ten wzrost? czy też Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie na 2023 rok już po podpisaniu umowy? realizacja umowy obejmuje zarówno 2022 i 2023 rok.

Odpowiedź nr 7

         Zleceniodawca nie zwaloryzuje wynagrodzeń podczas trwania umowy. Stawki minimalne zostały ogłoszone przez rząd w dniu 14 września 2022 roku.

Pytanie nr 8

Wnoszę o informację o ilości przepracowanych roboczogodzin w 2021 roku.

Odpowiedź nr 8

         Zleceniodawca nie posiada takiej informacji, nie prowadzimy ewidencji godzin, grafik ustala Zleceniobiorca.

Roboczogodziny można wyliczyć na podstawie ilości pracowników, którzy muszą świadczyć usługę ochrony w danym dniu.

 

Lp.

 

Ilość pracowników

Ilość dni w 2021 roku

Ilość godzin na pracownika

Suma godzin w 2021 roku

1.

całodobowo

2

365

24

17 520

2.

sobota

1

53

23

1219

3.

dzień ustawowo wolny (poza świętem przypadającym w sobotę)

1

12

24

288

4.

Niedziela – giełda samochodowa

2

50

6

600

Suma

19 627

 

Pytanie nr 9

Czy niedzielne giełdy samochodowe odbywają się co tydzień?

Odpowiedź nr 9

Tak, za wyjątkiem niedziel, które są dniem świątecznym ustawowo wolnym

Pytanie nr 10

Czy jako dzień ustawowo wolny traktujecie Państwo również niedziele?

Odpowiedź nr 10

                NIE,  pod warunkiem, że w niedzielę nie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny tak jak 1 maja  czy 11 listopada itp. .

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95