Postępowanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu pomiaru temperatury i wilgotności oraz odczytu stanu liczników energii elektrycznej i wody w Hali Kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce ul Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn

 e-mail: info@elizowka.pl

 ogłasza

Postępowanie ofertowe

Dostawa, montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu pomiaru temperatury i wilgotności oraz odczytu stanu liczników energii elektrycznej i wody w Hali Kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Zakres prac:

Zadanie nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu pomiaru temperatury i wilgotności.

 1. Dostawa i montaż czujników do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach hali kwiatowej B2 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi.  Ilość czujników 20 sztuk.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i uzgodnienie jej zakresu z Zamawiającym.
 3. Rozbudowa istniejącej szafy sterującej o moduły komunikacyjne w celu podłączenia czujników do pomiaru wilgotności i temperatury.
 4. Konfiguracja istniejącego oprogramowania sterownika BMS na potrzeby realizacji odczytu i analizy danych z czujników pomiarowych. Wykonanie oprogramowania sterownika realizującego odczyt danych pomiarowych z liczników.
 5. Wykonanie okablowania systemu.
 6. Wykonanie stanowiska z komputerem stacjonarnym wraz z oprogramowaniem do odczytu i analizy danych.
 7. Uruchomienie aplikacji odczytu danych pomiarowych na urządzaniach mobilnych.
 8. Przeszkolenie pracowników Spółki z zakresu eksploatacji i obsługi zainstalowanych urządzeń.  

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest odstawa, montaż i uruchomienie zdalnego systemu odczytów stanu liczników energii elektrycznej i wody. 

 1. Ilość liczników do opomiarowania:
 • liczniki energii elektrycznej szt. 16.
 • liczniki zużycia wody szt. 16.
 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i uzgodnienie jej zakresu z Zamawiającym.
 2. Rozbudowa istniejącej szafy sterującej o moduły komunikacyjne w celu podłączenia liczników energii elektrycznej i liczników wody.
 3. Konfiguracja istniejącego oprogramowania sterownika BMS na potrzeby realizacji odczytu i analizy danych pomiarowych urządzeń pomiarowych. Wykonanie oprogramowania sterownika realizującego odczyt danych pomiarowych z liczników.
 4. Podłączenie liczników energii elektrycznej i liczników wody - wykonanie okablowania systemu.
 5. Rozbudowa oprogramowania ujętego w zadaniu nr 1, punkt 6.  do celów odczytów i analizy danych pomiarowych.
 6. Uruchomienie aplikacji odczytu danych pomiarowych na urządzaniach mobilnych.
 7. Przeszkolenie pracowników Spółki z zakresu eksploatacji i obsługi zainstalowanych urządzeń.  

 

Oferent składający ofertę musi posiadać oświadczenie producenta istniejących urządzeń o utrzymaniu gwarancji. Oferent musi dołączyć do oferty oświadczenie o przejęciu gwarancji na całość oprogramowania sterownika.

Oferent w ramach postepowania ofertowego zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję obiektu, w której powyższe systemy będą realizowane.

Termin wykonania prac do 15 maja 2024 roku 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty proszę o przesłanie oferty na adres:  info@elizowka.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2023 roku.

W ofercie proszę o zamieszczenie następujących informacji:

 1. Wstępnej koncepcji wykonania systemów pomiaru wilgotności i temperatury oraz odczytu zdalnego liczników energii elektrycznej i wody.
 2. Producenta oraz typów zastosowanych w koncepcji urządzeń z uwzględnieniem licencji na oprogramowanie.
 3. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia z podziałem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
 4. Kosztorysu ofertowego z podziałem na zadnie nr 1 i zadanie nr 2.  
 5. Okresów udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane urządzenia.
 6. Ceny wykonania oraz częstotliwości przeglądów gwarancyjnych.

Oferent składający ofertę musi posiadać oświadczenie producenta istniejących urządzeń o utrzymaniu gwarancji.

Oferent musi dołączyć do oferty oświadczenie o przejęciu gwarancji na całość oprogramowania sterownika.

Oferent w ramach postepowania ofertowego zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję obiektu w której powyższe systemy będą realizowane.

Firma składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie wszelkie zezwolenia wymagane prawem do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601-334-793, e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95