Postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-geologicznej oraz projektowo-technicznej dotyczącej budowy ujęcia wody na potrzeby pożarowe i bytowe

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

zaprasza do składnia ofert cenowych

na wykonanie dokumentacji projektowo-geologicznej oraz projektowo-technicznej dotyczącej  budowy ujęcia wody na potrzeby pożarowe i bytowe.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wykonanie analizy stanu istniejącego zapotrzebowania w wodę na cele pożarowe obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. pod kątem zapewnienia wymaganej ilości wody do celów pożarowych  przez ujęcie ze studni głębionej,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej studni głębinowej – część geologiczna wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji do jej realizacji,
 3. opracowanie dokumentacji projektowej studni głębinowej – część wodno-prawna i budowlana wraz z uzyskaniem  wszelkich niezbędnych decyzji do jej realizacji.

Dokumentacja projektowo-techniczna winna objąć swoim zakresem: 

 1. opracowanie projektu robót geologicznych i hydrologicznych wraz z jego zatwierdzeniem,
 2. wykonanie prac wiertniczych i badań hydrogeologicznych,
 3. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót (kosztorys nakładczy),
 4. opracowanie operatu wodnoprawnego,
 5. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 6. opracowanie oceny wodnoprawnej,
 7. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 8. opracowanie projektu budowlanego,
 9. opracowanie projektów wykonawczych,
 10. uzyskanie pozwolenia na budowę,
 11. uzyskanie niezbędnych wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 1. projekt robót geologicznych powinien ustalić optymalną lokalizację otworu geologicznego dla potrzeb ujęcia wody na terenie rynku hurtowego,
 2. projektowany otwór geologiczny będzie służył jako ujęcie wód głębinowych dla potrzeb:
 • bytowych - zapewnienie zapotrzebowania wody dla obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego,
 • przeciwpożarowych - zapewnienie wody dla jednostek ratowniczo gaśniczych w czasie pożaru,
 1. dopuszcza się zaprojektowanie dwóch otworów geologicznych dla zapewnienia zakładanej wydajności technologicznej studni,
 2. projekt powinien zawierać wytyczne dla wykonawcy w zakresie robót i badań hydro-geologicznych,
 3. projektowana studnia powinna posiadać parametry i zapewniać wydajność na poziomie zakładanym dla poszczególnych wariantów:
 • Wariant nr 1 budowa studni głębinowej o wydajności studni minimum 30l/s, 
 • Wariant nr 2 budowa studni głębionej o wydajności studni minimum 15l/s wraz z dodatkowym zbiornikiem wody o pojemności minimum  230m3 zapewniającym możliwość czerpania wody do potrzeb przeciwpożarowych,
 1. projektowana studnia głębinowa powinna być przyłączona do istniejącego systemu sieci wody pitnej i hydrantowej,
 2. przyłącze studni głębinowej z siecią wodociągową LRH S.A należy zaprojektować w miejscu obiektu hydrostatu (istniejącej wieży ciśnień),  
 3. miejsce poboru wody dla jednostek straży pożarnej do celów gaśniczych należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i odległościami niezbędnymi do zapewniania wody do celów gaśniczych dla hali magazynowej L,
 4. konstrukcja studni powinna być optymalna pod względem trwałości i żywotności w świetle dostępnych obecnie technologii i doświadczeń eksploatacyjnych.

 

Wymagania dotyczące zakresu wykonywanej dokumentacji projektowo-technicznej:

 1. Wykonawca winien wyodrębnić oddzielnie każdy projekt wykonawczy występujący w danej branży oraz wydać wykaz obejmujący wszystkie przekazane Zamawiającemu opracowania.
 2. Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Wykonawca wyda wraz z dokumentacją wykaz opracowań ujmujący wszystkie projekty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, dla opracowań objętych w/w wykazem, stanowiące integralną część przekazywanej dokumentacji.
 4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalnościach i zakresach (bez ograniczeń), które odpowiadają zakresowi rzeczowemu przedmiotowej oferty oraz członkostwo odpowiednich Izb Inżynierów Budownictwa (z posiadaniem aktualnego zaświadczenia na czas realizacji prac projektowych) oraz posiadać doświadczenie w zakresie przedmiotowej oferty.
 5. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawa, gwarantująca osiągnięcie założeń projektowych oraz bezpieczeństwo obsługi.
 6. Dokumentacja powinna spełniać wymogi formalne i merytoryczne pozwalające na dokonanie zgłoszenia robót oraz ich realizację. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii do projektu wynikających z przepisów i warunków lokalnych.
 7. Jeśli zapisami Umowy wymagane będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, to Wykonawca winien uzyskać akceptację treści wniosku o uzyskanie przedmiotowej decyzji przez Zamawiającego, przed jego złożeniem w odpowiednim organie administracji publicznej.
 8. Wszelkie uzyskane przez Wykonawcę decyzje administracyjne niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy powinny być dostarczone do Zamawiającego w trybie natychmiastowym przed terminem uzyskania statusu decyzji ostatecznych.
 9. Dokumentacja powinna zawierać pełny merytoryczny opis przyjętych rozwiązań, prac i informacji technicznych niezbędnych przy realizacji projektu wraz z niezbędną ilustracją graficzną.
 10. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania stanu istniejącego.
 11. Wykonawca winien zapewnić sprawdzenie projektów wykonawczych, we wszystkich branżach, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p/pożarowych oraz bhp.
 12. Uzgodnienie projektu wykonawczego rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p/pożarowych oraz bhp winien potwierdzić na stronie koordynacyjnej projektu, przez ostemplowanie i podpisanie projektu.
 13. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być dostarczona w plikach edytowalnych umieszczonych w folderach o tej samej zawartości jak wersja papierowa dokumentacji tj. ściśle odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji z zachowaniem pełnej funkcjonalności programów, w których została stworzona.
 14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną dokumentów i danych przekazywanych Wykonawcy.
 15. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne informacje Wykonawcy.

 

W  przypadku zainteresowania złożeniem oferty należy podać następujące informacje:

 • cenę za wykonanie poszczególnych wariantów wykonania studni oddzielnie,
 • przewidywany termin wykonania całego zakresu dokumentacji projektowej,
 • szacunkowy kosztorys wykonania poszczególnych wariantów studni głębinowej,
 • posiadane doświadczenie przy wykonywaniu prac o podobnym charakterze.

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać skan oferty e-mailem na adres info@elizowka.pl

do dnia 29 kwietnia 2021 roku.

 

Dodatkowych informacji w sprawach technicznych udzieli:

Dyrektor Janusz Maziarz

tel. 601 334 793             

e-mail: techniczny@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij