Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 grudnia 2022r. do godz. 13:15- dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na pytania - Przetarg na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali K Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa przetargu:

Przetarg na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali K Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce.

Adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

Strona: www.elizowka.pl

e-mail: info@elizowka.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:

 1.  Prace  projektowe w tym:
 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB], wykonanie pozostałych opracowań projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej w tym projektu przyłącza instalacji do sieci;
 2. przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez Wykonawcę Inwestycji w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania Inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 3. uzyskanie warunków przyłączenia źródła wytwórczego do sieci;
 1. zakup, dostawa, montaż niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostaw oraz zrealizowanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, w tym:
 1. montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV;
 2. montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych;
 3. montaż złącza kablowo-pomiarowego;
 4. modernizacja istniejących rozdzielnic SN i nN w stacji transformatorowej na potrzeby uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej;
 5. montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej przez źródło wytwórcze;
 6. montaż inwerterów DC/AC;
 7. przebudowa  instalacji ochrony odgromowej na dachu hali wynikającej z montażu elektrowni fotowlataicznej;
 8. wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie układu;
 9. uruchomienie układu i regulacje;
 1. uruchomienie zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji, oraz przeprowadzenie prób i rozruchów końcowych;
 2. opracowanie oraz dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
 3. uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń oraz dokonanie zgłoszeń i uzgodnień koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania;
 4. wykonanie niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej pracowników Zamawiającego;
 5. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energii z nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej;
 6. branie czynnego udziału w procedurze przyłączenia instalacji do sieci;
 7. przekazanie Zamawiającemu w pełni sprawnej i kompletnej Inwestycji do użytkowania.

 

Termin  realizacji

Termin realizacji elektrowni fotowoltaicznej do dnia 30 sierpnia 2023 roku.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Oferenci przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PeKaO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Termin i miejsce składania ofert: 20 grudnia 2022 roku  do godz. 13.00 w sekretariacie Spółki, adres j.w., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 13.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Informacji w sprawie przetargu udzielać będzie:

Janusz Maziarz, tel. 601 334 793,

 e-mail: techniczny@elizowka.pl,  

w dni robocze w godz. 12.00-14.00.

Zamawiający zobowiązuje Oferenta do wykonania obowiązkowej wizji lokalnej miejsca budowy elektrowni fotowoltaicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Bezpłatne materiały przetargowe udostępnione zostaną do pobrania na stronie internetowej Spółki www.elizowka.pl w zakładce przetargi pod ogłoszeniem o  przedmiotowym przetargu od dnia 8 listopada  2022 roku.

 

Wszystkie odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania zostaną umieszczone w na stronie internetowej Spółki www.elizowka.pl w zakładce przetargi pod ogłoszeniem o  przedmiotowym przetargu

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany, wydłużenia odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania ( Uwaga, nastąpiła aktualizacja dokumentacji przetargowej z dnia 25.11.2022r.) :

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  - Wymagania i wytyczne dotyczące budowy systemu fotowoltaicznego

Załącznik nr 2 do  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - formularz oferty

Załącznik nr 3 do  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - doświadczenie wykonawcy - wykaz robót

Załącznik nr 4 do  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Karta materiałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - formularz zestawienia materiałów i urządzeń

Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - karta gwarancyjna

Załącznik nr  9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na poprawienie oczywistych omyłek w ofercie przez  zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytania i odpowiedzi dla oferentów:

1. Uwaga, w dniu 05.12.2022r. następiła aktualizacja poprzez wprowadzenie i korektę dokumentacji postępowania przetargowego, prosimy oferentów o zapoznanie się z aktualną dokumentacją.

2. W związku z rozbieżnością w dokumentacji wartości - wadium, informuję, iż prawidłowa wartość wadium w postępowaniu dokumentacji przetargowej wynosi 10.000,00zł ( dziesięć tysięcy złotych).

3. Uwaga, w związku ze zmianą wydłużenia terminu dokumentacji przetargowej,  nastąpiła aktualizacja dokumentacji  na dzień 25.11.2022r.

4. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapytanie przedstawiam pierwotną dokumetacją projektową elektrowni fotowoltaicznej   wraz z warunakmi przyłączeniowymi:

Branża Budowlana

Branża Elektryczna

Fotowoltaika- urządzenia techniczne

PGE

PGE - warunki przyłączenia

Pozwolenie na budowę

Przedmiar - kolektory słoneczne

Przedmiar fotowoltaika - konstrukcja

Zestawienie dokumentów projektanta

5. Zamawiający zmienia wymagania dotyczące wymiarów i wagi dopuszczalnej. Zmiana wymagania poprzez zmianę dopuszczalnych wymiarów : szerokość modułu do 1200mm (+/- 45mm), wysokość modułu do 2000mm (+/- 45mm).

6. Zamawiający dopuszcza moduł o wadze do 24,5 kg.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje listy referencyjne na instalacje powyżej 49kWp (zgodnie z treścią kryteriów oceny oferty - str. 14 SIWZ).

 Odp: Tak akceptuje.

8. Prosimy o dopuszczenie protokołu odbioru lub referencji jako poświadczenie wykonania instalacji fotowoltaicznych o wskazanej przez Zamawiającego mocy.

Odp:  Zamawiający dopuszcza jako poświadczenie wykonania instalacji również  protokół odbioru wykonania robót.

9. Zamawiający usuwa tolerancję w wymaganiach dotyczących wymiarów modułu poprzez zmianę dopuszczalnych wymiarów : szerokość modułu do 1200 mm, wysokość modułu do 2000mm.

 

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95