Status Prawny

Informacje rejestrowe
 
Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047934, REGON: 430585890, NIP: 712-10-20-809
Kapitał zakładowy wynosi 59 015 000 zł i jest podzielony na 590 150 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda akcja.
 
Forma prawna
 
Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna został założony 18 lipca 1995 r. Spółka została zarejestrowana w dniu 25 września 1995 roku w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie i rozpoczęła działalność 1 października 1995 r.
Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Głównym przedmiotem gospodarczej działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, tj. prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany jest obrót produktami rolno-spożywczymi, ogrodniczymi i innymi. Spółka prowadzi także pośrednictwo w handlu produktami i towarami, a także dokonuje inwestycji związanych z działalnością Spółki.
Redaktor BIP: Anna Kurleto-Paklepa, tel. 500 112 302, e-mail: marketing@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95