Sylwetki partnerów Plebiscytu i Gali "Nasze Owocobranie" 2017

13 listopada zakończyliśmy głosowanie w Plebiscycie "Hurtownia Przyjazna Klientowi" 2017, a już w piątek Gala, podsumowująca Plebiscyt, na której ogłosimy wyniki Plebiscytu, wyłaniając 7 najlepszych hurtowni, na Rynku Elizówka. Dziś przedstawiamy sylwetki Głównych Partnerów naszych wydarzeń, które realizujemy przy ich aktywnym wsparciu.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Województwo lubelskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem Polski Wschodniej z przyjaznym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym oraz uczelniami wyższymi o długoletniej tradycji. Tutaj można nie tylko rozwijać biznes, ale także wypocząć wśród unikatowej przyrody oraz skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych. Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego.

Województwo lubelskie jest potentatem w uprawie wielu roślin, warzyw i owoców: chmiel – 77% krajowej powierzchni upraw, tytoń – największa koncentracja upraw, maliny – 83% produkcji krajowej, porzeczki – 51% produkcji krajowej, truskawki – 28% produkcji krajowej, buraki cukrowe – 17% produkcji krajowej, ziemniaki – 7% produkcji krajowej. Lubelskie zajmuje 3 miejsce pod względem hodowli kaczek  i 4 pod względem hodowli owiec w Polsce. Producenci z województwa lubelskiego mają 182 zarejestrowane produkty tradycyjne, co daje im 3. miejsce w Polsce i potwierdza wysoką jakość produktów. Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, drzewny i meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy. W regionie działalność swoja prowadzi kilkanaście renomowanych firm – filarów lubelskiej gospodarki, wykazujących dużą aktywność eksportową i innowacyjną.

 1. Lubelszczyzna jako Brama Wschodu
  • Paneuropejski korytarz tranzytowy wschód-zachód oraz północ-południe.
  • Wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia) i Białorusią (3 przejścia).
  • Rozwinięta kolej szerokotorowa ułatwiająca transport towarów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
  • Obszar graniczny między Unią Europejską a Unią Celną (Rosja, Białoruś, Kazachstan).
 2. Stale rozbudowywana infrastruktura
  • Realizacja 157 projektów z zakresu transportu i komunikacji o wartości około 1 mld PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  • W ramach RPO na lata 2014-2020 planowana dalsza budowa i modernizacja kluczowych połączeń komunikacyjnych, w tym m.in. dróg wojewódzkich.
 3. Tereny i powierzchnie przygotowane pod inwestycje
  • Trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE Euro–Park Mielec, SSE Starachowice S.A., Tarnobrzeska SSE Euro–Park Wisłosan)
  • Tereny greenfield i brownfield (w tym m.in. tereny z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne) w dogodnych lokalizacjach.
 4. Konkurencyjne ceny nieruchomości
  • Stawki bazowe czynszu powierzchni biurowych klasy A kształtują się na poziomie 92% średniej krajowej największych 9 miast, klasy B na poziomie 93%.
  • Najniższe ceny kupna gruntów rolnych w Polsce – 23 tys. PLN za hektar przy średnio 44 tys. PLN za hektar dla całego kraju. Jednocześnie wysoka jakość gleb sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego.
 5. Konkurencyjne koszty pracy i wysokie kwalifikacje kadr
  • Zasoby młodej i dobrze wykształconej kadry.
  • Korzystna struktura wiekowa mieszkańców – znaczący udział osób w wieku produkcyjnym.
 6. Silne zaplecze naukowo-techniczne
  • Lublin jako największy ośrodek akademicki Polski Wschodniej.
  • Obecność Parków Naukowo-Technologicznych oraz wyspecjalizowanych jednostek i instytutów badawczych.
 7. Lubelskie jako zaplecze energetyczne dla przemysłu
  • Liczne pokłady węgla kamiennego – Lubelskie Zagłębie Węglowe (18,7% zasobów krajowych).
  • Dogodne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 8. Pakiet dostępnych zachęt inwestycyjnych
  • Granty rządowe.
  • Środki unijne w ramach sześciu programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego.
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne.
  • Parki Przemysłowo-Technologiczne.
  • Lokalne ulgi podatkowe.
 9. Przyjazne otoczenie instytucjonalne
  • Działalność Wschodniego Klastra Obróbki Metali
  • Liczne instytucje otoczenia biznesu zrzeszające i wspierające przedsiębiorców z regionu.
  • Instytucje powołane w celu obsługi inwestorów, m.in. Centrum Obsługi Inwestora (COI), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).
  • Działania promujące firmy i produkty z regionu jak np. Marka Lubelskie.
  • Bardzo duża liczba podmiotów gospodarczych – wykwalifikowane małe i średnie przedsiębiorstwa, jako potencjalni podwykonawcy i kooperanci.
 10.  Atrakcyjne miejsce do życia
  • Region turystyczny - turystyka uzdrowiskowa, liczne tereny zielone, bogata oferta kulturalna.
  • Region o szczególnej wartości historycznej – trzy miasta z województwa lubelskiego zostały wpisane na listę Pomników Historii Państwa Polskiego.

Gmina Niemce

Gmina Niemce leży w centralnej części województwa lubelskiego. Powierzchnia jej wynosi 141,14 km. Gmina graniczy z siedmioma innymi jednostkami administracyjnym województwa: od południa z miastem Lublin, od południowego wschodu z gminą Wólka, od wschodu z gminą Spiczyn, od północy z gminą Lubartów, od północnego zachodu z gminą Kamionka, od zachodu z gminą Garbów, od południowego zachodu z gminą Jastków. Gminę Niemce, zajmującą powierzchnię 14 114 ha (141,14 km2) i posiadającą 28 sołectw zamieszkuje 18 074 osób (według stanu na dzień 20.02.2014 r.), w tym 9 228 kobiet i 8 846 mężczyzn. Gęstość zaludnienia terenu gminy jest wysoka, jak na gminę wiejską – 128 osób na 1 km2, przy średniej w kraju wynoszącej 52 osoby na 1 km2. Większość mieszkańców naszej gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym 18 - 60 lat. Łączna ich liczba wynosi 11 298 czyli 62,5% ogólnej liczby mieszkańców. W gminie Niemce są dwie placówki Poczty Polskiej, Bank Spółdzielczy, Gminna Biblioteka Publiczna z dwoma oddziałami w Niemcach i czterema filiami, Gminny Ośrodek Kultury, trzy ośrodki zdrowia, jeden zespół szkół ponadgimnazjalnych, trzy gimnazja samorządowe, siedem samorządowych szkół podstawowych, trzy przedszkola samorządowe, jeden niepubliczny punkt przedszkolny oraz gminny żłobek. Na terenie gminy działa osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Drogi

węzeł komunikacyjny w ElizówceW ostatnich kilku latach w gminie Niemce dynamicznie rozwinęła się infrastruktura. Dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy na bieżąco utwardzane i remontowane są drogi. Długość dróg gminnych wynosi 138,4 km, z tego jest 32,8 km o nawierzchni bitumicznej. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe będące bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jej rozwój. Pierwsza z nich, stanowiąca oś rozwojową to droga krajowa nr 19 -  Rzeszów, Lublin, Białystok, która kończy się na przejściu granicznym polsko-litewskim w Budzisku. Druga to wspólny odcinek dróg krajowych S17 i S12, który od niedawna przebiega północną obwodnicą Lublina przez południową część gminy Niemce. W miejscowości Elizówka znajduje się węzeł komunikacyjny łączący obie te drogi, a zarazem tworzący bezpośrednie połączenie z całym krajem oraz z pobliskim Portem Lotniczym Lublin.

Komunikacja

Rozwiniętej sieci dróg towarzyszy bardzo dobrze zorganizowany transport pasażerski obsługiwany m.in. przez autobusy PKS, ZTM Lublin oraz busy i mikrobusy wielu innych przewoźników.

Wodociągi

Gmina Niemce jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej, rozdzielczej, bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów wynosi 259,17 km. Natomiast ilość przyłączy wynosi 5567 szt. o łącznej długości 245,11 km.

Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 32,96 km, a liczba przyłączy 783 szt.. W 2000 roku oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków "BIOVAC" o przepustowości 500 m3 na dobę, a w 2011 po modernizacji i dalszej rozbudowie wydajność oczyszczalni wzrosła do 930 m3 na dobę. Dotychczas skanalizowane są Niemce, Zalesie, większość Woli Niemieckiej oraz część Rudki Kozłowieckiej. W najbliższym czasie, gotowa już sieć kanalizacyjna w Elizówce zostanie włączona do sieci kanalizacyjnej w Lublinie. Rozwój kanalizacji gminy wymaga jeszcze wybudowania dwóch oczyszczalni ścieków w Ciecierzynie (dla ochrony zlewni rzeki Ciemięgi) i Krasieninie.

Gaz

Na terenie gminy Niemce około 30% gospodarstw domowych ma dostęp do gazu ziemnego.

Koleje

Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Na tej trasie odbywa się ruch towarowy, a od 2 kwietnia 2013 roku spółka Przewozy Regionalne uruchomiła komunikację szynobusową z Lublina do Lubartowa. W obrębie gminy Niemce zlokalizowane są trzy przystanki kolejowe: w Ciecierzynie, Bystrzycy i Niemcach.

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95