Wydłużenie terminu składania ofert nr 1 Przetarg na zaprojektowanie i budowę hali B2

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU

 

Nazwa przetargu: Przetarg na zaprojektowanie i budowę hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce.

Adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, www.elizowka.plinfo@elizowka.pl.

Opis przedmiotu zamówienia –prace projektowe i roboty budowlane oraz towarzyszące na działce nr ewid. 100/84 w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. – obejmujące w szczególności wykonanie:

  1. Projektu budowlanego; projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych zawierającego rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi.
  3. Uzyskania wszelkich opinii uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  4. Uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obiektu Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  5. Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta w czasie trwania prac budowlanych.
  6. Realizacji budowy obiektu Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  7. Uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  8. Przekazania obiektu Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą do eksploatacji Zamawiającemu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Oferenci przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  200.000,00zł  (słownie: dwieście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PeKaO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Informacji w sprawie przetargu udzielać będzie:

Dyrektor Obsługi Rynku Janusz Maziarz, tel. 601 334 793, e-mail: techniczny@elizowka.pl  

w dni robocze w godz. 11.00-14.00

Bezpłatne materiały przetargowe do pobrania  ze strony  www.elizowka.pl

NOWY termin i miejsce składania ofert: 28 września  2021 r.  do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki, adres j.w., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 28 września  2021 roku. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany, wydłużenia odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SWIZ przetargu na zaprojektownie i wybudowanie Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - nowy termin_28.09.2021

Załącznik nr 1 do SWIZ - Program funkcjonalno użytkowy   Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą_28.09.2021

Załącznik nr 1 Rys. nr 1 do Programu funkcjonalno- użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą_28.09.2021

Załącznik nr 1 Rys. nr 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą_28.09.2021

Załącznik nr 1 Rys. nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz infrastrukturą towarzyszącą_28.09.2021

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_28.09.2021

Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór karty zatwierdzenia materiałowego _28.09.2021

Załącznik nr 3 do  SIWZ Doświadczenie  Oferenta - Wykaz robót_28.09.2021

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz i doświadczenie podwykonawców_28.09.2021

Załącznik nr 5 do SWIZ - Wzór umowy_28.09.2021

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie urządzęń i materiałów_28.09.2021

Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia _28.09.2021

Załącznik nr 8 do SIWZ - Karta gwarancyjna_28.09.2021

Załącznik nr 9 do SWIZ - Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na poprawienie oczywistych omyłek w ofercie przez

Zamawiajcego_28.09.2021

Załącznik nr 10  do SWIZ -Umowa konsorcjum_28.09.2021

Załcznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie oferenta dotyczace przedstawionego kosztorysu robót i prac_28.09.2021

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95