Wydłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę hali handlu hurtowego „L”

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym  na terenie Rynku Elizówka

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane i towarzyszące na działkach nr 100/72 i 100/74 w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujące:

 1. budowę hali handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 4706,98 m²,  kubaturze 51252,16 m3,
 2. budowę placów i dojazdów przy w/w hali o powierzchni 5768,59 m², 
 3. zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 2194,81 m², 
 4. rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz  sytemu sygnalizacji pożaru i monitoringu obiektów,

Realizacja robót odbędzie się zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym oraz udokumentują swoją dobrą sytuację finansową.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości  200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Informacji w sprawie przetargu udzielać będą Janusz Maziarz, tel. 601-334-793, e-mail: techniczny@elizowka.pl  w dni robocze w godz. 9-14. Bezpłatne materiały przetargowe do pobrania w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową w dniach 06.06 - 17.06.2019 r. w godz. 9-14.

Termin i miejsce składania ofert: do 18 czerwca  2019 r. godz. 13.00 w sekretariacie Spółki, adres jw., wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) z udziałem upoważnionych przedstawicieli Oferentów.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że:

 • zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn;
 • aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę i bieg tego postępowania może wpłynąć na decyzję o zmianie warunków przetargu (w tym zmianie terminu składania ofert),   odwołaniu albo unieważnieniu przetargu

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert. Poniżej znajduje się zaktualizowana dokumentacja przetargowa (plik .pdf do pobrania).

Dokumentacja przetargowa na budowę hali L (bez projektu) - po zmianie terminu

 

Odpowiedzi dotyczące dokumentacji w postępowaniu przetargowym na budowę hali L wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów m.in. dotyczących branży sanitarnej w formacie ATH.

  Kosztorys 1

  Kosztorys 2

  Przedmiar instalacje sanitarne i co

  Przedmiar klimatyzacja i wentylacja

 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazu z punktem redukcyjno-pomiarowym nie wchodzi w zakres postępowania.

Odp.: Wykonanie przyłącza gazu ziemnego nie wchodzi w zakres budowy. Przyłącze wykona inwestor.

 1. Prosimy  o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla sieci zewnętrznych.

Odp. : Nie ma żadnych warunków przyłączeniowych. Przyłączenie sieci zewnętrznych do hali nastąpi z sieci wewnętrznych będących własnością Inwestora

 1. Prosimy o przekazanie kopii Projektu Budowlanego z Decyzją pozwolenia na budowę

Odp.: Zmawiający dla zainteresowanych oferentów może udostępnić dokumentację w formie papierowej.

 1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektów w wersji edytowalnej w formacie DWG

Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentów w wersji edytowalnej. I na tym etapie postępowania przetargowego nie uzyska powyższych dokumentów od projektanta.

 1. Informujemy o braku informacji dotyczącej przebudowy istniejącego ogrodzenia. Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji, przekazanie SST i uzupełnienie przedmiaru robót

Kosztorys ogrodzenie

Przedmiar

Przedmiar ogrodzenie

Rys 1         Rys 2

 1. Prosimy o informację czy grunt pozyskany z wykopów będzie można w całości zagospodarować na działce zlokalizowanej w Elizówce należącej do LRHS.A.

Odp.: Grunt pozyskany w czasie prac ziemnych będzie zagospodarowany na terenie LRH S.A. pod warunkiem, że nie będzie zanieczyszczony w czasie prowadzonych prac budowlanych

 1. Prosimy o podanie maksymalnych obciążeń punktowych i powierzchniowych dla posadzki przemysłowej w hali

Odp.: Posadzka zaprojektowana w hali uwzględnia obciążenia punktowe i powierzchniowe dla regałów wysokiego składowania i wózków widłowych. Obciążenia te były konsultowane między innym z firmą PROMAG. Nie mogę w tej chwili podać max. obciążeń, muszę to odszukać, odpowiem później.

 1. Prosimy o określenie rodzaju konglomeratu i jego grubości(parapety wewnętrzne)

                Odp.:   Konglomeraty marmurowe (aglomarmur) - grubość 2cm

 1. W SST określone są różne rodzaje farb wewnętrznych. Brak jest dokładnej lokalizacji rodzaju i koloru farb

Odp.: Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować -farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002. W kosztorysie policzono malowanie wszystkich tynków wewnętrznych ścian i sufitów. W założeniu kosztorysowym przyjęto sufity w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych: pastelowych - szczegóły kolorów uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora.

 1. Prosimy o uzupełnienie i określenie grubości i RAL blachy przewidzianej na obróbki attyk i w strefie cokołowej cokołu

Odp.: Grubośćblachy (obróbek blacharskich) 0,55mm, kolor RAL 7024 - kolor cokołu.

 1. Czy w wycenie należy uwzględnić pionowe odbojniki wzdłuż elewacji północnej? Na rysunkach nie ma o nich informacji, ale wzdłuż istniejącej hali zostały zamontowane.

Odp.: Zgodnie z zaleceniem Inwestora uwzględnić pionowe odbojniki wzdłuż elewacji północnej, faktycznie nie przewidziano tego w projekcie i kosztorysie. Należy więc  dodatkowo skosztorysować ten element zewnętrzny:

–   słupek   ze   stali   ocynkowanej - 67sztuk  

–   zabezpieczenie   przed   uderzeniem samochodów o ściany budynku – wykonane z rur okrągłych  stalowych  80x5mm, dł. 110cm (75cm nad utwardzonym terenem, 35cm zabetonowane) w fundamencie betonowym (30x30x50cm), część nadziemna malowana w pasy w kol. czarno - żółtym

Szczegółową lokalizację załączę w dodatkowym rysunku, wszystkie słupki na ścianie północnej.

 1. Co inwestor rozumie przez określenie "zieleń ozdobna"? Prosimy o sprecyzowanie.

Odp.:Zamawiający rozumie przez zieleń ozdobną trawniki.

 1. Prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie wykonania koordynacji projektowej między branżami, przykładem naszej wątpliwości są m.in. kanały wentylacyjne w części administracyjno-biurowej budynku średnice kanałów sięgają do 500mm ( plus należy doliczyć izolację), dodatkowo kanały krzyżują się a przestrzeń między sufitem podwieszonym a stropem żelbetowym to zaledwie 400mm, a uwzględniając podciągi 300mm ? Pytanie to również dotyczy kompletności podkonstrukcji pod urządzenia i instalacje na elementach ściennych, stropowych, posadzki i dachu.

Odp.: W części biurowej nie występują kanały o przekroju fi 500mm, zaprojektowano kanały o przekroju prostokątnym o wys. max 25cm + izolacja 5cm,

Miejscach skrzyżowań wysokość kanałów wynosi 20cm - szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

 1. Do obowiązków projektanta należy koordynacja między branżowa, prosimy zatem o potwierdzenie poprawności projektu pod kątem koordynacji między branżowej.

Odp.: Oczywiście koordynacja branż była na etapie projektowania.

 1. Zgodnie z projektem wykonawczym ściany fundamentowe w części administracyjno- biurowej wykonane są w technologii ścian murowanych z bloczków betonowych, opis projektu wykonawczego nie zawiera informacji odnośnie materiału ścian fundamentowych na hali. Czy ściany fundamentowe hali mają być również wykonane w technologii ścian murowanych z bloczków betonowych ?

Odp.: W części hali fundamenty ścian to: ława żelbetowa 40x60cm, izolacja pod ścianę fundamentową, ściana fund. z bloczków betonowych gr. 24cm, zakończona wieńcem żelbetowym 24x24cm - wyjątek stanowią ściany fund. w miejscu podjazdów do doków, w tym miejscu są tożelbetowe ściany oporowe.

 1. Zgodnie z opisem STWiORB beton musi spełniać wymagania: nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoszczelności. Wymagania te dotyczą całości betonu bez względu na miejsce wbudowania co wydaje się bezzasadne w przypadku gdy beton nie jest narażony na czynniki zewnętrzne. Założenie takie wpłynie na wzrost kosztu mieszanki betonowej jak również narzuci konieczność wykonania dodatkowych badań kontrolnych mieszanki betonowej co również wpłynie na wzrost ceny ofertowej. Prosimy zatem o potwierdzenie czy wymagania odnośnie mieszanki betonowej należy przyjąć jak  opisano w STWiORB, w innym przypadku prosimy o wskazanie jakie elementy betonowe/żelbetowe budynku mają wykazywać poszczególne właściwości.

Odp.:Beton konstrukcyjny wszędzie zaprojektowano klasy C20/25 - beton ,,zwyczajny". Wymagania betonu opisane powyżej dotyczą ścian oporowych przy dokach.

 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odp.: Dokumentacja geologiczna

 1. Czy projekt konstrukcji zakłada możliwość montażu instalacji ( hydrantowa, wentylacji, elektryczna, itd.) za pomocą wieszaków bezpośredni do blachy trapezowej.

Odp.: W założeniach konstrukcyjnych przewidziano możliwość montażu instalacji za pomocą wieszaków bezpośredni do blachy trapezowej.

 1. Prosimy o udostępnienie scenariusza pożarowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Odp.: Nie rozumię pytania? Projekt na bieżąco konsultowany był z rzeczoznawcą p.poż. projekt spełnia wszystkie wymogi p.poż. dla tego typu obiektów. Zaprojektowano między innymi połaciowe klapy dymowe zsynchronizowane z drzwiami zewnętrznymi, sygnalizację dymową itp. Obiekt podzielony jest na strefy pożarowe, ściany oddzielenia p.poż. przejścia przez te ściany instalacji sanitarnych i elektrycznych spełniają wymagane wymogi p.poż. Rozwiązania w projekcie są zaakceptowane przez rzeczoznawcę p.poż.

 1. Czy wykonawca będzie mógł skorzystać na etapie budowy z placów utwardzonych Inwestora (nawierzchnia asfaltowa) przyległych do zaprojektowanej Inwestycji w celu wykorzystania pod składowiska, kontenery, parkingi, parkingi maszyn itp.

Odp.: Zamawiający przewidujezagospodarowanie palcu budowyi wydzieli miejsce na składowiska materiałów, kontenery, parkingi maszyn itp.

 1. Czy Inwestor wymaga zastosowania bloczków Silka wchodzących w skład produktów Xella czy bloczków silikatowych ogólnodostępnych?

Odp.: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej podano: ,, ściany konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych". Do obliczeń konstrukcyjnych przyjęto bloczki silka E24 klasy 15 takie jakie są opisane w specyfikacji i takie skosztorysowano w kosztorysie inwestorskim.

Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów pod warunkiem spełnienia klasy wytrzymałości i współczynnika izolacyjności termicznej nie mniejszych niż założone w projekcie oraz uzyskania zgody Inwestora skoro w specyfikacji do projektu był taki zapis.

 1. W dokumentacji wykonawczej w części hali magazynowej znajdują się wg opisu ścianki działowe wykonane z kantówki z dociepleniem wełną i obiciem z jednej strony płytą GK z drugiej płytką OSB i blachą trapezową. Takie rozwiązanie jest niespotykane i nietypowe. Prosimy o potwierdzenie zastosowania takiego rozwiązania lub wyrażenie zgody zastosowanie rozwiązania systemowego ze ścianek GK

Odp.: Faktycznie, jest to rozwiązanie niespotykane. Rozwiązanie powyższe zaprojektowano z powodu: uzyskania dużej sztywności ściany zapobiegającej mechanicznym uszkodzeniom a dodatkowa blacha trapezowa wzmacnia tę sztywność i jednocześnie daje efekt wizualny zbliżony do ścian z płyt warstwowych. Systemowe ścianki G-K były by zbyt delikatne dla sposobu użytkowania hali.

 1. Dokumentacja projektowa nie określa klasy wytrzymałościowej bloczków Silka. Prosimy o uszczegółowienie

Odp.: Opis klasy zawarto w opisie technicznym. Do obliczeń wytrzymałościowych przyjęto bloczki silka E24 klasy 15.

 1. Czy istnieje możliwość zamiany nadproży Ytong na nadproża strunobetonowe?

Odp.: Tak - pod warunkiem uzyskania nie mniejszej wytrzymałości od projektowanej.

 1. W opisie do projektu wykonawczego grubości izolacji cokołu z XPS w części biurowej wynosi 12cm. Natomiast na rysunkach grubość wynosi 15cm. Prosimy o podanie właściwej grubości.

Odp.: Dziękuję za pytanie (błąd w opisie technicznym). Proszę przyjąć styropian XPS gr. 15cm - tak jak jest rysunkach przekroju i kosztorysie.

 1. Prosimy o określenie koloru na docieplenia pomieszczeń socjalnych od środka hali magazynowej.

Odp.: Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej, kolorystyka elewacji opisana na rysunkach elewacji, od wewnątrz te płyty mają mieć kolor biały. Taki sam kolor wszystkich ścian wewnętrznych i od zewnątrz ściany kantorków socjalnych na halach.

 1. Na terenie przyszłej inwestycji znajdują się istniejące drzewa i krzewy. Prosimy o informacje czy w gestii Wykonawcy będzie uzyskanie stosownych zezwoleń na ich wycięcie oraz fizycznie ich usunięcie.

Odp.: W kosztorysie ujęto wycięcie tych krzaków. Drzewka te to samosiewki, małe średnice pni - nie wymagają dodatkowych zezwoleń.

 1.  Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju tynków cienkowarstwowych dla oddzielnie dla docieplenia wewnątrz budynki i na zewnątrz. Prosimy o określenie Czy tynki mają być barwione w masie czy będą malowane. Jeśli malowane to jakim rodzajem farb.

Odp.: Ze względu na konieczność (p.poż.) docieplenia części ścian budynku administracyjnego wełną mineralną elewacje te wykonać jako tynki cienkowarstwowe mineralne strukturalne (baranek) . Zgodnie z opisem w SST  pkt. 2. Materiały, w  dziale Rodzaje materiałów ocieplenia - wykonać następująco: zastosować mieszankę barwioną i dodatkowo farbami elewacyjnymi.

 1. Czy Inwestor dopuszcza zmianę tynków cem.-wap. na tynki gipsowe?

Odp.: Inwestor nie dopuszcza zamiany tynków cem –wap. na tynki gipsowe.

 1. Prosimy o podanie wzorca lub przybliżenie kolorystyki płytek ceramicznych podłogowych i ściennych. 

Odp.:W kosztorysie ujęto posadzki dwubarwne, wzorce i kolorystyka uzgadniane będą z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

 1. Z uwagi na okres w jakim jest planowana inwestycja, zasadnicze prace drogowe będą prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Zasadna była by zatem alternatywna możliwość wykonania konstrukcji nawierzchni, dostosowana do pory roku. Właściwa zatem była by podbudowa z kruszyw zamiast z betonów, przynajmniej na odcinkach których wykonanie ze względu na niekorzystne warunki będzie niemożliwe we właściwy sposób zgodnie ze sztuka budowlaną. Czy Zamawiający dopuszcza takie zamiany?

Odp.: W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, zmiany będą dopuszczalne, w uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem iinspektorem nadzoru.

 1. Prosimy o podanie głębokości studni betonowej DN 1000  zlokalizowanej wewnątrz budynku.

Odp.: Głębokość studni betonowej 50 lub 100cm - precyzyjnie podam w terminie późniejszym

 1. Prosimy o podanie głębokości studni schładzającej DN 1200  zlokalizowanej wewnątrz budynku w pomieszczeniu kotłowni.

Odp.: Głębokość studni schładzającej 50 lub 100cm - precyzyjnie podam w terminie późniejszym

 1. Prosimy  o udostępnienie projektu przyłącza gazu ( czy nie ma kolizji ? ).

Odp.: Na chwilę obecną dokumentacja projektowa dotycząca sieci gazu nie jest gotowa. Zamawiający w przeciągu trzech miesięcy taką dokumentację wykona.

36. Dla układów od NW2-NW6 w przedmiarze brakuje pozycji z płaszczem z blachy ocynkowanej, czy izolacja gr. 100mm powinna pozostać bez płaszcza?

Odp: Układy NW2-NW6 dotyczą układów wentylacji z urządzeniami typu rooftop gdzie przyłącza kanałów do rooftopa odbywa się od dołu poprzez podstawy dachowe i cokoły więc odcinek zewnętrzny kanału do obudowy płaszczem nie występuje. Izolacja gr 100mm dotyczy izolacji kanałów wewnętrznych w cokole i bezpośrednio przy przejściu kanału wewnętrznego nad dach.

37. Dla układów od NW2 do NW6 ilość izolacji według nas jest nie wystarczająca. (w opisie technicznym jest napisane iż kanał nawiewny i wyciągowy prowadzony wewnątrz budynku należy izolować izolacją gr. 30mm).

Odp .Zapis kanałów nawiewnych i wywiewnych dotyczy kanałów wentylacyjnych wewnętrznych w budynku na układzie NW1. Układy od NW2 do NW6 izolowane są wyłącznie kanały nawiewne i dlatego ilości izolacji są mniejsze w porównaniu do całości kanałów i ma to odzwierciedlenie w pozycjach przedmiaru

np. dla układu NW1

poz 32 d.1.2

KNR 9-16 0110-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o grubości 30mm (Klimafix gr 30mm) - kanały nawiewne i wywiewne wewnętrzne

307.65 m 2 

 

a dla układu NW6 i analogicznie od NW2 do NW5

172 d.7.1

KNR 9-16 0110-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o grubości 30mm (Klimafix gr 30mm) - kanały nawiewne wewnętrzne

240.66m 2

38. Dlaczego w układzie NW1 w przedmiarze brakuje pozycji związanej z przeglądem serwisowym – czy centrali układu NW1 nie należy uwzględniać w przeglądach?

Odp.Kosztorys nie uwzględnia przeglądów serwisowych, sprawy związane z serwisowaniem są ustaleniami oddzielnymi z Inwestorem.

39. Dlaczego w układach klimatyzacyjnych brakuje pozycji związanych z przeglądami serwisowymi – czy nie należy uwzględniać przeglądów serwisowych klimatyzatorów i agregatów?

Odp. Kosztorys nie uwzględnia przeglądów serwisowych, sprawy związane z serwisowaniem są ustaleniami oddzielnymi z Inwestorem.

40. Co należy uwzględnić w pozycjach “Monitoring online urządzenia Cube” czy rooftopy mają być dostarczone tylko z odpowiednim modułem a doprowadzenie kabla i konfiguracja sieci będzie po stronie firmy wykonującej instalację teletechniczne lub elektryczne? Proszę o potwierdzenie i podanie protokołu komunikacji

Odp. Rooftopy należy dostarczyć ze standardowym wyposażeniem tj. sterownikiem umożliwiającym komunikację zewnętrzną poprzez protokoły: Modbus RTU, LON, BAC net IP, BAC net MS/TP oraz WEB Server. Wybór komunikacji w uzgodnieniu z inwestorem lub przyszłym najemcą. Projekt elektryczny przwiduje  doprowadzenie zasilania do urządzeń.

Dodatkowo przewidzieć - skosztorysować wycieraczkę zatapianą przed wejściem głównym do administracyjno-biurowego o wymiarach 120x60cm i uchwyty na flagi 4 szt. - podwójne.

41. W kosztorysie inwestorskim w poz. 31 występuje grubość płyty THERMANO AP7 TOP L140 natomiast na rysunkach na przekrojach A4/A5 płyty występują o grubości 15 cm w układzie dwuwarstwowym 5+10. Prosimy o sprecyzowanie czy ułożenie płyty ma być w systemie jednowarstwowym czy dwuwarstwowym oraz podanie rzeczywistej grubości płyty.

Odp: Ostatecznie zaprojektowano - ułożenie płyty w systemie jednowarstwowym - IZOLITE AP7 TOP L 140, grubość płyty 14cm, dla tej przegrody opór cieplny musi być nie większy niż R=0,16.

Faktycznie na projekcie jest 15cm, dwuwarstwowa płyta. Przy kosztorysowaniu, po konsultacjach z producentami, zmieniłem na płytę jednowarstwową IZOLITE AP7 TOP L 140, grubość płyty 14cm, spełniony warunek R=0,16.


42. Z uwagi na brak rysunków konstrukcyjnych dotyczących ław fundamentowych  prosimy o uzupełnienie.

Odp: Ławy pokazano na rys. nr 1/K i przekrojach, opis do ław pkt. 5.5. opisu technicznego.

43. Czy Projektant wyraża zgodę na odwrócenie warstw posadzkowych posadzki przemysłowej tj. wbudowanie styroduru pod warstwą chudego betonu. 

Odp: Nie

44. Prosimy o potwierdzenie zawartości włókien stalowych w mieszance betonowej posadzki przemysłowej z przedmiarów Inwestorskich tj. 20kg/m3

Odp: Potwierdzam

45. Z uwagi na to  że ściany muru oporowego jest zabezpieczona warstwami elewacyjnymi prosimy o zmniejszenie wymagań dla betonu tj. rezygnacja z mrozoodporności, nasiąkliwości gdyż ściana muru oporowego nie jest narażona na czynniki atmosferyczne

Odp: Ściany oporowe przy budynku, w miejscach podjazdów do doków, zaprojektowano jako docieplone z wyprawą żywiczną , tak jak cały cokół budynku. Beton tych ścian może być ,,zwyczajny", to znaczy beton C20/25, natomiast ściany oporowe - prostopadłe do ścian oporowych przy budynku, na projekcie elewacji nazwane są te ściany ,,murki oporowe" są nieocieplone i bezpośrednio narażone na czynniki atmosferyczne. Są to ściany oporowe dla projektowanych skarp, dla tych ścian musi być beton wymagany w specyfikacji. (mrozoodporność, nasiąkliwość, itd.)

46. Z jakiego materiału wykonane jest ocieplenie ściany budynku administracyjno-socjalnego od od strony hali.
Odp: Ta ściana jest odzieleniem strefy p.poż. , docieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm, ponadto ściany zewnętrzne budynku admistracyjno-biurowego docieplone styropianem gr. 15cm , z tym, że w pasie 2,0m szerokości i na całej wysokości, w narożu przy połączeniu ze ścianami hali, docieplenie z wełny mineralnej gr. 15cm. Opisane jest to w pkt. 12.4 opisu technicznego.


47. Prosimy o uzupełnienie rzutów rysunków architektury dotyczących: wykończenia posadzek , wykończenia ścian, aranżacji sufitów ( z elementami oświetlenia, wentylacji, pozostałych  instalacji). 
Odp: Zaprojektowano i skosztorysowano posadzki dwukolorowe, w specyfikacji jest napisane, że wzorce ustalać w porozumieniu z Inwestorem, to samo dotyczy ścian, sufitów itd. Właściwym momentem na precyzowanie tych spraw będą uzgodnienia z Wykonawcą na etapie prac wykończeniowych.


48. Prosimy o udostępnienie architektonicznego przekroju podłużnego budynku 

Odp: W projekcie nie ma takiego przekroju, nie ma potrzeby wykonania takiego przekroju.

49. Prosimy o jednoznaczne wskazanie na rysunku przegród pionowych i poziomych o odporności ogniowej

Odp: Przegrody wskazano i opisano na rys. 1/A, są to przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej lub docieplone wełną mineralną na pełnej wysokości ściany. Są to ściany poprzeczne w osi 2-2, 5-5, oraz w osiach podłużnych fragmenty ścian zewnętrznych hali, np. przy ścianie w osi 5-5, przy kotłowni gazowej, pom. 0.32. Zaprojektowano te fragmenty ścian na długości 6,0m - ponieważ taki jest moduł długości płyt warstwowych ścian zewnętrznych.  

50. Zgodnie z pkt. IV . ust. 3 Układ tabel i numeracja poszczególnych pozycji ma być zgodna z przedmiarem robót.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót Zmawiającego poprzez dodanie wierszy z robotami nie ujętymi w przedmiarze Zamawiającego?
Oferent chce dopisać pozycje w tabeli na roboty nie ujęte w przedmiarze

Odp: Faktycznie wystąpił fakt nie ujęcia w przedmiarze inwestorskim niektórych robót, zastało to uzupełnione we wcześniejszych odpowiedziach na pytania oferentów, np: demontaż i nowe ogrodzenie, uchwyty do flag, wycieraczka przy wejściu głównym do budynku admninistracyjno-biurowym, pionowe odbojniki 67sztuk na ścianie północnej. Uważam, że te pozycje powinny być ujęte  jako dodatkowe, nie ma powodu na dopisywanie innych pozycji, natomiast ostatecznie, w jakiej formie to zrobić, powinien akceptować Inwestor.

51. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie w części biurowo-administracyjnej zamiast okien PCV, okien PCV z dodatkową ramką aluminiową w kolorze "zielonym" ( RAL jak w projekcie) w celu ujednolicenia odcieni stolarki na budynku ? 
Odp: Pytanie do Inwestora!!!

Uważam, że w sprawie okien istotne jest: projektowany współczynnik przenikalności cieplnej, kolor, wymiary. Nie wiem dlaczego miała by być dodatkowa ramka, czy ma to wpływ na koszt okna? Do decyzji Inwestora.

Inwestor podejmie decyzje po przekazaniu wizualizacji graficznej okna 


52. Czy kolor "zielony" okien dotyczy strony okna od elewacji, a od strony wnętrza budynku kolor biały stolarki okiennej ?
Odp: Od wewnątrz kolor biały.


53.  Zwracamy sie z prośba do projektanta o szczegół na połącznie:
- ścian murowanych w osiach 9-10/D-F z uwagi na "wkomponowane" w ściany konstrukcyjne murowane elementów konstrukcji stalowej. W jaki sposób realizowane jest połączenie elementów muru, wieńca z elementami konstrukcji stalowej? Zwracamy uwagę w tym miejscu na "kolizję" stężeń oraz ryglówki konstrukcji stalowej z elementami murowanymi. W jaki sposób zabezpieczone są elementy  konstrukcji stalowej ze względu na odporność ogniową wymaganą w tych pomieszczeniach ?


Odp: W przypadku opisanym powyżej wykonać następująco:

- mury wykonać pomiędzy słupami S-1a, S-2a, S-1a, S-5a ( oś muru = oś słupów).

- najpierw wykonana musi być konstrukcja stalowa, potem mury a następnie płyta warstwowa zewnętrzna

- stężenia ścian stalowych pokazano na rys. nr 68/K, stężenia nie kolidują z murami, są powyżej

- zaprojektowano w tym miejscu (praktycznie w murze ) rygle poziome i pionowe do mocowania okien i drzwi, rygle te trzeba zamontować przed murem a wykonując mur wykonać w tych miejscach ,,gniazda" podłużne. Mur gr. 24cm, rygle 10cm.

- połączenie wieńców stropu nad tymi murami trzeba zrealizować poprzez ominięcie słupów w płycie stropu

- konstrukcję ściany w osi 5-5  wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120, przewidziano to w obmiarze poz. 26.

 


54. Prosimy o rysunek wykonawczy zbrojenia doków załadunkowych

 

Odp: W  projekcie zaproponowano doki załadunkowe producenta Horman, cały komplet: naprowadzacze, brama segmentowa, odbojnice gumowe, rampa przeładunkowa, uszczelnienie klapowe itd.

Przy projektowaniu współpracowałem z doradcami z tej firmy. Zbrojenie przewidziane jest w kosztorysie, natomiast szczegóły wykonania zbrojenia będą ustalane na etapie realizacji z delegowanym doradcą firmy - takie ustalenia uzyskałem na etapie projektowania. Dostałem tylko poglądowe rysunki, które zamieszczam poniżej.55. Prosimy o szczegół połączenia muru oporowego z dokiem załadunkowym, 

Odp: Ten szczegół również dotyczy przypadku opisanego powyżej. pkt.4

56. Prosimy o widok boczny murów oporowych, ukazujący geometrię muru oporowego na całej długości.

Odp: Mur oporowy przy budynku jest ścianą fundamentową, natomiast części prostopadłe muru oporowego (prostopadłe do budynku) to mury oporowe utrzymujące projektowane skarpy. Więcej szczegółów na rys. nr 78/K. 

 1. W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje terminy realizacji kontraktu:
  1. - czas na ukończenie robót liczony od zawarcia umowy – 232 dni
  2. - zawarcie umowy najpóźniej – 03.08.2019 r.
  3. - termin udostępnienia placu budowy – 3 dni przed datą rozpoczęcia budowy
  4. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie, kiedy ma nastąpić data „rozpoczęcia budowy” a tym samym przekazania placu budowy. Te czynności nie są powiązane z terminami zawarcia umowy. Kiedy Zamawiający przekazuje plac budowy? Wykonawca zakłada przejęcie placu budowy w dniu zawarcia umowy. Proponujemy najpóźniejszy termin podpisania umowy i przekazania placu budowy 15.07.2019 r.

Ze względu na procedury Spółki dotyczące uzyskania zgód organów statutowych  spółka udostępni plac  budowy  w ciągu maksymalnie  trzech dni od daty podpisania umowy  czyli najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2019 roku..  Proszę pamiętać, że są to terminy maksymalne, Spółka dołoży wszelkich starań aby je skrócić .

 1. Oferent wskazuje na pozostawianie w Umowie klauzuli 1.9 dotyczącej przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa po stronie Zamawiającego. Klauzula powinna zostać w całości w oryginalnym brzmieniu.

Zapis zostaje bez zmian.

 1. Klauzula 4.7 Wytyczenie. Oferent proponuje dodać do zdania „Zamawiający przekaże Wykonawcy punkt osnowy geodezyjnej”.

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Klauzula 12.3 Wycena. . Oferent proponuje dopisać " Ustalenie ceny jednostkowej na zakres robót spoza kosztorysu , nastąpi na podstawie cen z Sekocenbudu za dany kwartał " oraz pozostawianie przynajmniej dwóch pierwszych akapitów z oryginalnego brzmienia klauzuli 12.3.

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Klauzula 13.3 Wprowadzenie zmian. Oferent proponuje wykreślenia zdania "Zmiana do kontraktu nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem czasu na ukończenie robót ".

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Klauzula 8.4 Przedłużenia czasu na Ukończenie. Oferent proponuje dopisać klauzulę w całości oraz uzupełnienie jej zdaniem „przy temperaturach poniżej minus 5 stopni C i wietrze powyżej 10 m/s”.

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Oferent proponuje ograniczyć w umowie łączną kwotę kar umownych do wysokości 10% wartości kontraktu netto.

Wysokość kar za opóźnienie wynosząca  3000 zł netto  jest tak niska ze  poziom kar w wysokości  10 % wartości zakładanej  inwestycji zostanie osiągnięty po  określonym okresie   czasu.

W związku z powyższym czy wykonawca już na etapie postepowania  zakłada już  aż tak duże opóźnienie w  realizacji prac ?

 1. Klauzula 10.1 Przejęcie robót. Oferent prosi o wyjaśnienie zapisu. Czy Wykonawca wykonując wszystkie czynności ma również uzyskać Pozwolenia na Użytkowanie czy też dokonać wszystko co poprzedza wniosek o PnU ale wniosek składa Zamawiający. Oferent rozumie, że w zakresie Zamawiającego jest uzyskanie odbiorów przez służby Państwowej Staży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedniego Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca ma wykonać czynności poprzedzające złożenie wniosku o Pozwolenie na użytkowanie do PINB ( opinia PSP oraz opinia PPIS).Wniosek dom PINB składa Inwestor.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy. Oferent proponuje zastąpić klauzulą 5 Projektowanie o następującej treści:

5.1 Ogólne zobowiązania

Wykonawca wykona i będzie odpowiedzialny za projekt Robót w zakresie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie o każdym błędzie, nieprawidłowości lub innej wadzie znalezionej w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub tych elementach odniesienia. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier ustali, czy Rozdział 13 [Zmiany i Korekty] będzie miał zastosowanie i odpowiednio o tym powiadomi Wykonawcę.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

 1. Na Dokumenty Wykonawcy będą się składały dokumenty techniczne wyszczególnione w Kontrakcie oraz dokumenty opisane w Klauzuli 5.3 [Dokumentacja Powykonawcza]. Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także przygotuje wszelkie inne dokumenty konieczne, aby poinstruować Personel Wykonawcy.
 2. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opisuje Dokumenty Wykonawcy, które będą przedłożone Inżynierowi do przeglądu i/lub zatwierdzenia, to będą one odpowiednio do tego przedłożone wraz z powiadomieniem, w sposób opisany poniżej. W postanowieniach, które następują w niniejszej Klauzuli: (i) „okres przeglądu" oznacza okres wymagany przez Inżyniera dla dokonania przeglądu i, jeżeli tak wyszczególniono, do zatwierdzenia, oraz (ii) z „Dokumentów Wykonawcy" wyłączone są wszelkie dokumenty, które nie są wyszczególnione jako wymagane do przedłożenia do przeglądu i/lub zatwierdzenia.
 3. Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej, to żaden okres przeglądu nie przekroczy 7 dni, licząc od dnia, w którym Inżynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy i powiadomienie Wykonawcy.  Powiadomienie to będzie  stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy zarówno do przeglądu jak i zatwierdzenia, jeżeli tak wyszczególniono, zgodnie z niniejszą Klauzulą, jak i do użycia. Powiadomienie będzie także stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy wypełnia wymagania Kontraktu lub w jakim zakresie nie wypełnia.
 4. Inżynier może w ciągu okresu przeglądu powiadomić Wykonawcę, że dany Dokument Wykonawcy nie odpowiada, w podanym zakresie, Kontraktowi. Jeżeli dany Dokument Wykonawcy w taki sposób nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten będzie poprawiony, ponownie przedłożony i przejrzany, i jeżeli wskazano - zatwierdzony, zgodnie z niniejszą Klauzulą, na koszt Wykonawcy.
 5. Dla każdej części Robót, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostało uprzednie zatwierdzenie lub zgoda Inżyniera:
  1. w przypadku Dokumentu Wykonawcy, który został, jak wskazano, przedłożony Inżynierowi do zatwierdzenia:
   1. Inżynier powiadomi Wykonawcę, że ten Dokument Wykonawcy jest zatwierdzony z lub bez uwag, lub że nie odpowiada, w podanym zakresie, wymogom Kontraktu;
   2. realizacja takiej części Robót nie rozpocznie się dopóki Inżynier nie zatwierdzi tego Dokumentu Wykonawcy; oraz
   3. będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem okresów przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do projektowania i realizacji takiej części, jeżeli uprzednio Inżynier nie powiadomił zgodnie z podpunktem (i), że jest inaczej;
  2. realizacja takiej części Robót, nie rozpocznie się przed upływem okresów przeglądu wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do jej projektowania i realizacji;
  3. realizacja takiej części Robót będzie zgodna z tymi poddanymi przeglądowi, i jeżeli wskazano – zatwierdzonymi,  Dokumentami Wykonawcy; oraz
  4. jeżeli Wykonawca życzy sobie zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już uprzednio przedłożony do przeglądu, i jeżeli wskazano - zatwierdzenia, to Wykonawca natychmiast powiadomi Inżyniera. Następnie, Wykonawca przedłoży zmienione dokumenty Inżynierowi, zgodnie z powyższą procedurą.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

 1. Wykonawca dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze Robót, przedstawiające wszystkie Roboty, jak zostały wykonane i przedłoży je Inżynierowi do przeglądu zgodnie z Klauzulą 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].
 2. Przed wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi odnośne rysunki powykonawcze w określonej liczbie i w określonym rodzaju egzemplarzy, zgodnie z Kontraktem.

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Dotyczy zapisów SIWZ IX Warunki zawarcia umowy SIWZ.
  1. Pkt 3. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu 7 dni na zabezpieczenie  należytego wykonania robót .Odnosząc się do punktu 6.  „Treść zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji bankowych musi zostać wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego. Oferent, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie, zobowiązuje się do wprowadzenia żądanych przez Zamawiającego zmian w treści dokumentu”
  2. Nie jest możliwe w podanym terminie  (3 dni) uzgodnienie zapisów gwarancyjnych                                     z Zamawiającym oraz dostarczenie gwarancji w wymaganym  terminie.

Zapis pozostanie bez zmian

 1. Dotyczy zapisów SIWZ VI Zawartość Oferty.
  1. Oferent proponuje wprowadzenie zapisu w pkt. 2  „Rozliczenie za wykonane prace nastąpi poprzez procentowe zaawansowanie ceny ryczałtowej .”

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Dotyczy zapisów SIWZ III Postanowienia wstępne.
  1. Oferent proponuje wprowadzenie w pkt 15 oddzielnego  okresu gwarancji na zamontowane urządzenia 24 mc od daty  wykonania przedmiotu zamówienia.

Zapis pozostaje bez zmian

 1. Umowa FIDIC.
  1. Oferent proponuje zmianę pkt 14.7 pkt. c  umowy przez zastąpienie zapisu”56 dni” na 30 dni.

Zapis pozostaje bez zmian

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij