Zaproszenie do składania ofert cenowych na wynajem boksu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  NA WYNAJEM

BOKSU NR 9 

W HALI KWIATOWEJ „B” LUBESKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert cenowych

na wynajem boksu nr 9 zlokalizowanego w hali Kwiatowej „B” o powierzchni 30,00m2.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty na wynajem przedmiotowego boksu, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem boksu nr 9 na Hali Kwiatowej „B” w sekretariacie Spółki adres jak wyżej do dnia 14 kwietnia 2020 roku do godziny 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Złożona oferta powinna zwierać:

  • dane  oferenta tj. oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
  • cenę jednostkową najmu powierzchni w PLN netto za 1m2 (wartość wyrażona cyfrowo i słownie)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.
  • należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze.

Oferta musi być podpisana i parafowana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Kryterium wyboru najlepszej oferty:

najwyższa zaoferowana przez oferenta cena wynajmu powierzchni boksu.  

Cena minimalna wynajmu powierzchni zgodnie z obowiązującym cennikiem LRH S.A.  wynosi  45,00 zł netto za m2

 

Termin podpisania umowy:  14 kwietnia 2020 roku.

Termin wynajmu boksu: od 14 kwietnia 2020 roku.

Rodzaj umowy:  na czas nie określony.

Wzór umowy do wglądu w Biurze Obsługi Klienta LRH S.A.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielą  pracownicy Biura Obsługi Klienta Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce  tel.  81 756 81 06,  e-mail: bok@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95