Get Adobe Flash player
Today: Sunday, April 26, 2015
Name-day: Maria, Marcelina, Marzena

Main Page

Pamiątkowy medal dla dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980 oraz II Półmaratonu Solidarności uhonorowali

dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

pamiątkowym medalem, z wyrazami wdzięczności, za wsparcie tego wydarzenia. Bieg, organizowany co roku dla uczczenia wydarzeń "Lubelskiego Lipca '80", wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w mieście Lublin. To wydarzenie sportowe służy popularyzacji biegów masowych, jako ogólnodostępnej, rodzinnej formy rekreacji.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

                                                                  Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu nr 26/2015

z 20.03.2015 r.

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych postanowień i treść proponowanych zmian Statutu:

 

Read more...

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Rada Nadzorcza

Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Elizówce

ogłasza

 

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, ze zm.)

 postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

1. Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

2. Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Prezesa Zarządu” bądź „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu” należy składać osobiście w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r. (włącznie) w Sekretariacie Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna (Elizówka 65 k./Lublina, 21–003 Ciecierzyn) w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki.

 

Read more...

Pan dr Ryszard Nowak – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. został odznaczony honorową „ Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP ”.

W dniu 10 marca 2015r. odbyło się uroczyste spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas tego wyjątkowego spotkania Pan dr Ryszard Nowak - Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. został odznaczony honorową "Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP".

To szczególne wyróżnienie przyznawane jest dla osób szczególnie zaangażowanych w pomoc Związkowi Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.   

Who we are?

Lublin Wholesale Market JSC is the largest wholesale-trade centre in south - eastern Poland and the EU's most easterly retail market.

Our package includes a complete range of fruit and vegetables, and a variety of cut and potted flowers and florist accessories. Customers will also find a plentitude of regional products here - excellent meats (also cured meats), dairy products and many other food products.

This broad range of products is supplemented by fish, horticular appliances, packaging and other goods. One part of the Company i the Foreign Trade and Promotion Centre, responsible for handling domestic trade, imports and exports.

Read more...

Health promotion

program1
program2
program3
program4