Get Adobe Flash player
Today: Friday, October 9, 2015
Name-day: Ludwik, Arnold, Bogdan

Main Page

WUWM 2015 Brazil

W dniach 23-26.09.2015 roku delegacja Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce wzięła udział w 29 Kongresie WUWM organizowanym w Campinos w Brazylii. Podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane z nowym scenariuszem dla łańcucha dostaw żywności w obliczu zmian klimatycznych. W kongresie udział wzięło około 230 delegatów z 25 krajów świata.

 

Drugi dzień konferencji poświęcany był  sesjom tematycznym dotyczącym: modernizacji rynków hurtowych w Ameryce Łacińskiej, efektywność rynków hurtowych i specjalizacja w XXI wieku oraz nowym modelom dystrybucji żywności na tradycyjnych rynkach hurtowych.

 

Read more...

Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Pamiątkowy medal dla dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980 oraz II Półmaratonu Solidarności uhonorowali

dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

pamiątkowym medalem, z wyrazami wdzięczności, za wsparcie tego wydarzenia. Bieg, organizowany co roku dla uczczenia wydarzeń "Lubelskiego Lipca '80", wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w mieście Lublin. To wydarzenie sportowe służy popularyzacji biegów masowych, jako ogólnodostępnej, rodzinnej formy rekreacji.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

                                                                  Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu nr 26/2015

z 20.03.2015 r.

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych postanowień i treść proponowanych zmian Statutu:

 

Read more...

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Rada Nadzorcza

Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Elizówce

ogłasza

 

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, ze zm.)

 postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

1. Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

2. Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Prezesa Zarządu” bądź „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu” należy składać osobiście w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r. (włącznie) w Sekretariacie Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna (Elizówka 65 k./Lublina, 21–003 Ciecierzyn) w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki.

 

Read more...

Health promotion

program1
program2
program3
program4