Akcjonariusze

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) oraz zgodnie z nowelą wyżej wymienionej ustawy, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

W związku z powyższą nowelą Kodeksu spółek handlowych, od dnia 1 marca 2021 r.:

 • Akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy).
 • Wobec Spółki uważać się będzie za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 • Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie wybrane przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie dematerializacji akcji w Spółce. Przed 1 marca 2021 r. podjęte zostaną następujące działania:

 1. Wydanie przez Spółkę akcjonariuszom niewydanych dokumentów akcji.
 2. Wybór przez Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu zewnętrznego (Domu Maklerskiego) prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 3. Zawarcie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 4. Wydanie Spółce przez Państwa jako akcjonariuszy dokumentów akcji i złożenie ich w siedzibie Spółki, do czego Spółka wezwie akcjonariuszy w treści odrębnych ogłoszeń lub wezwań.
 5. Uzyskanie wpisu przez każdego z Państwa w rejestrze akcjonariuszy, co nastąpić może zarówno na wniosek Spółki, jak i każdego z Państwa złożony podmiotowi wybranemu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Chcąc usprawnić i przyspieszyć współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz zapewnić skuteczne przeniesienie danych akcjonariuszy do rejestru, zwracamy się do Państwa z prośbą o niezwłoczne przekazanie Spółce aktualnych Państwa danych obejmujących:

 1. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza,
 2. adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń,
 3. adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod nr tel. 81 756 39 35.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95